Lärarutbildningen styrs av Samordningsorganet för lärarutbildning som underställt de båda fakulteterna, NMT och HUV.

Lärarutbildningen utgör ett organ för ledning och styrning av lärarutbildningen genom samverkan mellan linjechefer med verksamhet i lärarutbildningen. Till detta kommer även ett Forskningsberedande råd samt ett Programråd för lärarutbildningen.

Protokoll för den tidigare lärarutbildningsnämnden (LUN) och lärarkollegiet finns i arkivet under protokoll.

Samordningsorganet för lärarutbildning

Samordningsorganets huvudsakliga syfte och ansvar är att säkerställa styrning och ledning av lärarutbildningen genom samordning mellan avdelningarna i för lärarutbildningen viktiga beslut....

Programråd för lärarutbildningen

Programrådet är en del av den kollegiala strukturen och organiseras i det avseendet under fakulteternas råd för utbildning på grund- och avancerad nivå. Programrådet för lärarutbildning är ett led ...