Forskningsberedande rådet för lärarutbildningen

I det Forskningsberedande rådet för lärarutbildningen hanteras forskningsfrågor rörande pedagogisk forskning samt didaktisk och ämnesdidaktisk forskning i anslutning till lärar- och förskollärarutbildning. Detta råd är en del av universitetets kollegiala organisationsstruktur och underställt fakulteterna. Dess huvudsakliga uppgifter är att till Fakulteten för humanvetenskap och Fakulteten för naturvetenskap, teknik och media lämna förslag på hur forskningsmedel för pedagogik, didaktik och ämnesdidaktik skall fördelas till olika ämnen och avdelningar. Det forskningsberedande rådet har ett särskilt ansvar för att stärka forskningen vid lärosätet, att särskilt beakta behoven inom resurssvaga områden som ämnesdidaktisk forskning, forskning mot förskolans verksamhetsområde och forskning med inriktning mot verksamhet inom fritidshem. I detta ansvar ligger också att utveckla och stärka forskarutbildningsmiljön för forskarstuderande med inriktning mot pedagogik, didaktik och ämnesdidaktik.

Ordförande:

Boström Lena, vicedekan för professionsutbildning

Ledamöter:

Anders S Johansson, representant humaniora/samhällsvetenskapliga ämnen
Ann-Catrin Edlund, representant humaniora/samhällsvetenskapliga ämnen
Magnus Österholm, representant naturvetenskap/matematik
Oskarsson Magnus, representant naturvetenskap/matematik
Gitte Malm, representant pedagogik
Ulla Damber, representant pedagogik

Suppleanter

Magnus Perlestam, representant humaniora/samhällsvetenskapliga ämnen 
Hugo von Zeipel, representant naturvetenskap/matematik