Vid fakulteten finns cirka 100 forskarstuderande som är antagna i något av våra 11 forskarutbildningsämnen. I denna doktorandhandbok kan du läsa mer om vad som förväntas av dig som doktorand.

Frågor om forskarutbildningen besvaras av ämnesföreträdarna:
Engelska: Vicky Angelaki
Företagsekonomi: Peter Öhman
Historia: Samuel Edquist
Hälsovetenskap: Eija Viitasara
Omvårdnad: Malin Rising-Holmström
Pedagogik: Lena Boström
Psykologi: Ingrid Zakrisson
Socialt arbete: Majen Espvall
Sociologi:Katarina Giritli Nygren 
Statsvetenskap:Stefan Dahlberg 
Turismvetenskap: Maria Lexhagen

Forskarkollegier
I de ämnen som har examensrätt i utbildning på forskarnivå har forskarkollegiet det övergripande ansvaret för kvalitet, utveckling och genomförande av utbildningen.

Antagning till utbildning på forskarnivå

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Handledare

Vid fakulteten för humanvetenskap ska de forskarstuderande ha minst två handledare. Huvudhandledare ska vara varaktigt anställd vid fakulteten och minst docent. Biträdande handledare ska vara...

Individuella studieplaner

Enligt högskoleförordningen skall det för varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den skall innehålla högskolans och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens...

Allmänna studieplaner

För varje ämne där forskarutbildning anordnas ska det finnas en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen.

Kurser på forskarnivå

En viktig del i forskarutbildningen är forskarutbildningskurserna. Vid fakulteten anordnas dels fakultetsgemensamma kurser som är öppna för alla forskarstuderande, dels kurser utifrån de enskilda...

Disputation

Disputation är det tillfälle när doktoranden offentligt försvarar sin avhandling.

Licentiatseminarium

Licentiatseminariet är det tillfälle då licentianden offentligt försvarar sin uppsats/avhandling. Beslut om licentiatseminarium tas av dekan efter förslag från forskarkollegiet. Licentiatseminariet...

Examen på forskarnivå

Efter avslutade studier kan du ansöka om att få ut en forskarexamen. För att få en doktors- eller licentiatexamen krävs att de moment som ingår i forskarutbildningen enligt den allmänna studieplane...

Indragning av resurser för forskarstuderande

Enligt högskoleförordningen kan rektor besluta om att dra in doktorandens rätt till handledning och andra resurser. Det kan ske om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden...

Avbrott forskarutbildningen

Om du inte har för avsikt att fortsätta med dina forskarstudier behöver du skriftligen meddela fakulteten att du önskar avsäga dig din plats på forskarutbildningen.

Akademisk högtid

Mittuniversitetets akademiska högtid infaller andra helgen i oktober och alternerar mellan universitetets campusorter. På den akademiska högtiden installerar universitetet professorer och promovera...