Antagning till utbildning på forskarnivå

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Beslut om antagning till forskarutbildningen vid fakulteten för humanvetenskap fattas av Rådet för utbildning på forskarnivå efter förslag från forskarkollegiet.

Beslut om att inleda rekrytering till anställning som forskarstuderande fattas av dekan.

Alla anställningar som forskarstuderande vid Mittuniversitetet annonseras ut på universitetets webbplats under: Lediga anställningar