En viktig del i forskarutbildningen är forskarutbildningskurserna. Vid fakulteten anordnas dels fakultetsgemensamma kurser som är öppna för alla forskarstuderande, dels kurser utifrån de enskilda ämnenas behov.

Ämnena och fakulteten ordnar regelbundet forskarutbildningskurser.
Information om aktuella kurser!

Kurser på forskarnivå inrättas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas ifylld mall till fakultetskansliet för diarieföring och etablering i Ladok.

Examinator på (Mittuniversitetets) kurser på forskarnivå meddelar kursresultatet till fakultetskansliet för registrering i Ladok.

Beslut om läskurser för enskilda tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Kursplaner för alla forskarutbildningskurser finns i Mittuniversitetets utbildningsdatabas Atlas.

Om du inte kan hitta den kursplan du söker kan du kontakta Maria Evans, fakultetskansliet.