Licentiatseminariet är det tillfälle då licentianden offentligt försvarar sin uppsats/avhandling. Beslut om licentiatseminarium tas av dekan efter förslag från forskarkollegiet. Licentiatseminariet skall hållas inom terminstid och endast en disputation/ett licentiatseminarium ska hållas per dag, inom fakulteten.

En översikt över de steg som ingår i förberedelserna för ett licentiatseminarium finns i dokumentet Tidplan Licentiatseminarium 

Tänk på att vara ute i god tid!

Ersättning för licentiatseminariekostnader
Fakulteten avsätter 25 000 kronor för varje licentiatseminarium. Detta skall täcka kostnader som arvode till opponent, researvoden, tryckkostnader m.m. Ersättning till opponent uppgår enligt rektorsbeslut till 4 000 kronor.

Avhandlingsmallar i Word
Sedan 2015 har vi på Mittuniversitetet en rad nya mallar för Officepaketet, bland annat en ny avhandlingsmall. Mallen underlättar för dig som doktorand när det gäller att följa Mittuniversitetets grafiska profil. Gemensamma typsnitt, textstorlekar, färger och design på diagram och tabeller ska säkerställa att materialet blir lätt att ta till sig och lätt känna igen som en publikation från Mittuniversitetet.

Hur gör jag?
Har du de nya mallarna installerade, något som ska ske automatiskt, kommer du att få ett nytt val i menyn. Där kommer att finnas en menyrad som heter ”MITTUNIVERSITETET”. För att kunna skapa dokument med de nya mallarna väljer du ”MITTUNIVERSITETET” och klickar sedan på ”Nytt” längst upp till vänster, vid Mittuniversitetets logotype. Välj sedan ”Avhandling” för att inleda arbetet i den nya mallen. Om du av någon anledning inte kan se de nya mallarna, kontakta Peter Öberg på IT-avdelningen. Mallarna finns ännu endast för PC men en version för MAC är under framtagande.

Omslag
Även omslagen får ny design. Precis som tidigare kommer vaktmästeriet att hjälpa till med att skapa omslagen. Kontakta vaktmästeriet för mer information.

Avhandlingens innehåll
Det varierar hur innehållet struktureras mellan olika lärosäten. Ordningen på avsnitten i avhandlingens mall går därför att justera enligt egna önskemål. 

Avhandlingsmallens marginaler
Marginalerna i avhandlingsmallen tar höjd för avhandlingens tryckprocess. Observera att även om innermarginalen ser för snäv ut så kommer det färdiga trycket att vara korrekt.

Pågående avhandlingsarbeten
De doktorander som redan har påbörjat arbetet med sin avhandling påverkas inte av de nya mallarna utan kan välja att fortsätta med sitt nuvarande upplägg.