Vid fakulteten för humanvetenskap ska de forskarstuderande ha minst två handledare. Huvudhandledare ska vara varaktigt anställd vid fakulteten och minst docent. Biträdande handledare ska vara disputerad. I undantagsfall kan biträdande handledare från andra lärosäten tillåtas. Alla handledare anställda vid Mittuniversitetet ska ha genomgått handledarutbildning.

I samband med antagning utser rådet för utbildning på forskarnivå en huvudhandledare och minst en biträdande handledare för den forskarstuderande. Efter antagning ansvarar forskarkollegiet för att besluta om eventuellt byte/komplettering av handledare. Protokoll från forskarkollegiet och ifylld blankett skickas till fakultetskansliet för uppdatering i Ladok och forskningsdatabasen.

Fakulteterna ansvarar gemensamt för att årligen anordna en handledarutbildning.

Blankett

Anhållan om byte eller komplettering av handledare