Arbetsordning

Arbetsordningen klargör hur fakultetens verksamhet ska styras och följas upp samt anger vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom fakulteten har.  Arbetsordningen beskriver tillsammans med fakultetens besluts- och delegationsordning hur fakulteten är organiserad och hur beslut fattas. Utöver vad som framgår av Mittuniversitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar reglerar denna arbetsordning samt fakultetens besluts- och delegationsordning fakultetens organisation och arbetssätt. 

Arbetsordning för HUV 2019-07-01
Besluts- och delegationsordning HUV 2019-07-01