Mittuniversitetets kvalitetssystem

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning. Centrala utgångspunkter i Mittuniversitetets kvalitetssystem är Högskolelagen, Högskoleförordningen samt de standarder och riktlinjer som är generella för all högre utbildning i Europa. Mittuniversitetets kvalitetssystem följer därmed de riktlinjer som förespråkas av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

Kvalitetspolicy för utbildning

Mittuniversitetet ska ge utbildning av hög kvalitet. Mittuniversitets utbildningar ska baseras på högkvalitativ forskning, framstående utbildningsmiljöer, välutvecklad samverkan och god arbetsmiljö. Utbildningarna ska planeras och genomföras så att studenter och doktorander ges förutsättningar att nå de lärandemål som utbildningen föreskriver. Deras behov och förväntningar ska vara vägledande i kvalitetsarbetet och strävan är att uppfylla behoven och helst överträffa deras förväntningar.

För att säkerställa och utveckla utbildningens kvalitet ska Mittuniversitetet bedriva ett proaktivt och systematiskt kvalitetsarbete som är integrerat i verksamheten och i verksamhetsstyrningen. Kvalitetsarbetet ska bidra till förverkligandet av universitetets vision och strategiska mål samt uppfylla yttre kvalitetskrav. Kvalitetsarbetet ska innefatta såväl kvalitetssäkring som ständig utveckling och förbättring av utbildningens förutsättningar, utbildningens genomförande samt de kunskaper och färdigheter som studenterna och doktoranderna har vid utbildningens slut.

Struktur och upplägg för kvalitetssystemet

Mittuniversitetets kvalitetssystem består av sex sammanlänkade delar:

  • Del 1  utgångspunkter för kvalitetsarbetet som berör utbildningens förutsättningar
  • Del 2  kontinuerligt kvalitetsarbete som i huvudsak berör utbildningens genomförande
  • Del 3  kvalitetsuppföljning som mäter och värderar olika former av utfall
  • Del 4  kvalitetsutvärdering som granskar resultat av utbildningen
  • Del 5  rutiner för kommunikation och dialog
  • Del 6  rutiner för utveckling och förnyelse

Kvalitetssystem bygger därmed på den systematik som illustreras i förbättringscykeln, även kallad PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act). Detta innebär att kvalitetsarbetet initieras och planeras, att åtgärder genomförs, att resultat studeras samt att kvalitetsarbetet leder till lärande, förbättring och utveckling.

Förhållningssätt

Inom Mittuniversitet används följande fyra perspektiv när vi betraktar utbildningens kvalitet: 

  • utbildningens kvalitet i förhållande till Högskoleförordningens examensmål och Mittuniversitetets examensbeskrivningar. 
  • utbildningens kvalitet i termer av förmåga till kritiskt tänkande och bildning. 
  • utbildningens kvalitet som den upplevs av studenterna och doktoranderna. 
  • utbildningens relevans för arbetslivet och/eller samhället i vid mening. 

Mittuniversitetets processer och arbetssätt för att säkra och utveckla utbildningens kvalitet ska utgå från utbildningens lärandemål samt studenternas och doktorandernas studieresultat. Kvalitetsarbetet ska vara proaktivt, systematiskt och integrerat i all verksamhet, inklusive verksamhetsplanering, budget och uppföljning.  

Utvärdering av kvalitetssystemet

Mittuniversitetet kvalitetssystem ska utvärderas av UKÄ under 2021/22. Det utvärderingssystem som Mittuniversitetet utformat tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet (Treklövern) är en viktig del i detta större och mer omfattande kvalitetssystem. 

Mer information

Mittuniversitetets Kvalitetssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

UKÄ:s sida - så granskas högre utbildning 

Handläggningsordning för Universitetskanslersämbetets granskningar vid Mittuniversitetet

Mittuniversitetets strategi

 

Kontakt

Håkan Wiklund

Prorektor |Vice-chancellor

010-142 83 85