Avslutade projekt

Under denna sida finns information om redan genomförda projekt som avslutats senaste året.

Avslutade projekt 2018 och 2019

Utlämning av skannade originaltentor

Syfte

Att förenkla utlämning av originaltentor till studenter.

Berör

Studenter, arkivet och fakultetsadministratörer samt studentkårerna påverkas. Det kommer att underlätta arbetet för fakultetsadministratörer och det påverkar studenterna så att det blir enklare att få en originaltenta.

Tidplan

2019-01-01 -- 2019-01-31

Kontaktperson

Kent Sjöberg, SUSS

Moodle-gallring

Syfte 

Ta fram en förstudie som beaktar lagkrav och digitaliseringens möjligheter samt att utifrån den genomföra prioriterade insatser.

Mål

  • Följa gallringsbeslut
  • Efterleva kraven i dataskyddsförordningen
  • Underlätta överföring till e-arkivet

Tidplan

Är inte fastställd

Beställare

Ludde Edgren, FUS

  

Koha - bibliotekssystem

Syfte

Införa ett nytt bibliotekssystem med användarvänliga och uppdaterade gränssnitt som är mindre personberoende i systemarbetet, innebär effektiva arbetsflöden för biblioteketets personal och som har en systemmiljö som är kompatibel och ”anpassningsbar” i förhållande till existerande och framtida tekniska miljöer.

Berör

  • Medarbetare på biblioteket
  • Studenter

Tidplan

2018-10-01 -- 2019-08-31

Kontaktperson

Torun Sundström

Förstudie ny kommunikationslösning (telefoni)

Syfte

Kartlägga behov av framtida kommunikationslösning (telefoni) som underlag till kommande upphandling/avrop.

Tidplan

Genomförs januari - mars 2019.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS.

Mer information

Projektplan och förstudierapport inkl bilagor finns i diariet med dnr 2018/2491

 

Webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram

Syfte

Ta fram förslag till strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram.

Uppdrag

Kartlägga behov i verksamheten (medarbetare) samt hos studenter för digitalt samarbete och lagring samt eventuellt andra behov som identifieras för att förbättra den digitala studie- och arbetsmiljön. Fokus ska ligga på det professionella behovet som finns inom verksamheten. Det i februari 2019 uppdaterade uppdraget för projektet omfattar sammanställning av genomförda behovsanalyser, förslag till strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram samt förslag till fortsatt arbete. Framtida förvaltning av Office365 ska beaktas i arbetet liksom hur framtida granskning ska fungera och vem som är ansvarig för den.

Tidplan

Behovsanalys genomförs och förslag till strategisk inriktning arbetas fram januari - april 2019.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS.

Mer information

Sen den första versionen av projektplanen skrevs har förutsättningarna för projektet ändrats. Arbetet med behovsanalysen för ny kommunikationslösning har genomförts och i den har framkommit att O365 är en viktig och nödvändig komponent för framtidens kommunikationslösning och därför har projektplanen skrivits om. 

Projektplan finns i diariet med dnr 2018/2357

Införande av Zoom

Bakgrund

Mittuniversitetet använder Sunet som leverantör av flertalet datakommunikationstjänster och bland annat Sunet eMöte via plattformen Adobe Connect. eMötestjänsten används främst i undervisningssammanhang men även för interna och externa möten. Sunet har meddelat att de kommer att göra ett plattformsbyte för eMötestjänsten och Adobe Connect kommer att ersättas av Zoom. 

Syfte

Att införa Sunets eMötestjänst baserad på Zoom-plattformen och samtidigt fasa ut Adobe Connect på ett sätt som innebär att undervisningen, lärare och studenter påverkas minimalt.

Berör

Införandet berör alla lärare som använder eMötestjänsten som plattform i undervisningen samt övrig personal som använder plattformen för möten.

Ansvar och kontakt

Projektägare är förvaltningschef Lotten Glans och PwC har anlitats för att stödja med projektledning och genomförande. Det är Peo Lisén och Niklas Ljung från PwC som utgör projektledarfunktionen. Projektet är indelat i två delprojekt:
Verksamhet med Linda Näsström som delprojektledare.
Teknik med Ove Olander som delprojektledare.

Tidplan

Zoom ersatte Adobe Connect som mötesverktyg i distansundervisningen från den 21 januari 2019.

Processer - Identifiera och besluta vilka

Projektets syfte

Se över nuvarande processer och arbetssätt vid ekonomiavdelningen(EKO) för att få mer enhetliga arbetssätt och effektiva processer.

Start- och slutdatum för projektet

2018-04-27 -- 2018-09-26

Diarienummer

2018/1124
Slutrapport diarieförd: Ja

Paraplyprojektet

Projektets syfte

Att implementera en sammanhållen produktionsplaneringsprocess för utbildning, bemanning och ekonomi för att korta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Start- och slutdatum för projektet

2015-03-15 -- 2018-06-15

Diarienummer

2015/681
Slutrapport diarieförd: Ja

Utveckla arbetet med reell kompetens

Bakgrund

Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid tillträde till utbildning samt för tillgodoräknande under utbildningstiden. Regeringen har i sitt regleringsbrev för 2016 gett högskolor och universitet ett gemensamt uppdrag att under 2016–2018 utveckla arbetet med validering av reell kompetens. Huvudprojektet, som leds av UHR, är uppdelat i olika delområden där Mittuniversitetet har en aktiv roll i ett av delprojekten. Det har som mål att skapa en varaktig struktur som gör det möjligt för svenska lärosäten att på ett korrekt, rättssäkert och transparant sätt validera reell kompetens. Detta förväntas på längre sikt öka möjligheterna för tillträde till högre utbildning genom att vi och övriga lärosäten genom strukturerad bedömning av reell kompetens tar tillvara på de kunskaper sökanden redan har och därmed bidrar till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med det nationella projektet är att skapa en varaktig struktur för lärosäten i arbetet med att bedöma reell kompetens. Men även att se över möjligheter för samarbete mellan lärosäten i detta arbete.

Berör

Många anställda inom både förvaltning och akademi berörs av den struktur som huvudprojektet arbetar fram. De som berörs mest är medarbetare inom studievägledning, antagning, examensenhet, valideringshandläggare ute i akademien samt ämnesföreträdare och lärare med specialistkunskaper inom sitt ämne.  

Ansvar och kontakt

Projektledare är Kerstin Larsson, ANTA

Utbildningsinsatser

Avsikten är att samtliga som berörs av detta i sitt arbete ska få det stöd och den utbildning som behövs för att möjliggöra fortsatt arbete utifrån den struktur och de riktlinjer som huvudprojektet arbetar fram.

Lansering

Projektet pågår under perioden 2017-09-01 – 2018-12-31, implementering av nytt arbetssätt kommer att fortsätta under våren 2019.

Mer information

Utveckling, information och resultat avseende projektet publiceras på projektets egen sida här i medarbetarportalen. 

Projektstyrning

Syfte

Att ta fram en modell som kan underlätta, tydliggöra och effektivisera arbetet med interna utvecklingsprojekt. 

Berör

Medarbetare som arbetar med interna utvecklingsprojekt

Ansvar och kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS

Tidplan och projektmål

Projektmodellen publicerades feb 2018 och projektet avslutas 2018-12-31.

Kvarstående aktiviteter i projektet:

  • Utvärdering under hösten 2018
  • Projektet avslutas 2018-12-31 och resultatet dokumenteras i en slutrapport

Mer information

Se sidan för projektstöd.

Utskrift som tjänst

Syfte

Förbättrad printerhantering.

Berör

Berör alla medarbetare och studenter då all printerhantering kommer att ändras.

Ansvar och kontakt

Huvudprojektledare är Tobias Jonsson, IT. 

Mer information

Upphandling genomförd tillsammans med ett antal andra lärosäten i landet. Projektet pågår under hösten–vintern 2017/18, den nya printerhanteringen ska lanseras under första halvåret 2018.

Ladok3

Syfte
Implementering av nytt Ladok-system.

Berör
Alla fakultetsadministratörer, lärare och studenter. Sidosystem som Studentportalen, Lisa m. fl.

Ansvar och kontakt
Systemägare är STUA. 
Huvudprojektledare är Anders Hallberg, IT. 

Lansering
Slutlig leverans från Ladok-konsortiet planerad i november 2018. Resultatrapporteringsdelen i nya Ladok är levererad och införs ute på avdelningarna under våren 2018.

Utbildningsinsatser
Utbildning av fakultetsadministratörer för resultatrapportering samt utbildning av examinatorer för attestering av betyg pågår.

Mer information
Information om projektet finns på:
medarbetarportalen.miun.se/ladok