Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.

Alp-medel kan för år 2021 beviljas till projekt som 

  • på sikt kan gynna hela universitetets utveckling.
  • inte naturligt kan anses ska finansieras av en fakultet, förvaltning, institution eller avdelning. Därav följer att t.ex rena forskningsprojekt, kurser, utbildningsprogram ej finansieras.
  • är relativt omfattande (ett typiskt projekt förväntas uppgå till mellan 500 000 och 1,5 miljoner kronor).

Återrapportering

Beviljade projekt ska återrapporteras i en statusrapportmall enligt nedan till den 30 juni varje år. Vid projektslut ska projektets resultat redovisas i en slutrapport enligt nedanstående mall. 

Status- och slutrapporter skickas till Anna Haeggström, ULS.

Projekt med alp-medel

DIGIFLEX: Digital och flexibel uppdragsutbildning

Mål 
Att utveckla en attraktiv digital plattform med ett tilltalande gränssnitt som kan användas universitetsövergripande för flexibla uppdragskurser. Med ett tydligt kommunikativt, användarvänligt och attraktivt modulformat som inkluderar kortare avsnitt av rörlig presentation (videoklipp), muntlig presentation (pod-liknande presentationer) och digitala interaktiva övningar kan kundinnehållet återanvändas många gånger och kurstillfällena blir mer kostnadseffektiva. Upplägget bidrar också till att tillgängliggöra kunskap för fler genom hela livet.

Projektperiod 
2018-12-01 -- 2020-05-31

Tilldelade medel 
1,5 mkr

Kontaktperson 
Ann T Ottestig (MKV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet.

EKO – Best Practice 2019–2021

Mål
Att inom EKO:s ansvarsområde:

  • Hitta former för och genomföra strukturerad omvärldsbevakning vad gäller processer, rutiner, verktyg och stödsystem.
  • Etablera formaliserat samarbete med andra lärosäten.
  • Identifiera, dokumentera och besluta att införa metoder utifrån best practice. 

Projektperiod 
2019-01-01 -- 2021-12-31

Tilldelade medel 
1,5 mkr

Kontaktperson 
EKO

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Fokus elit

Mål 
Att erbjuda ett ekonomprogram som är särskilt anpassat för elitidrottare samt implementera ett nytt system kring tentamensrutiner för dessa studenter.

Projektperiod 
2018-09-01 -- 2022-01-30

Tilldelade medel 
495 tkr

Kontaktperson 
Anna Sörensson (EJT)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga

Mål 
Att öka förmågan att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Detta ska dels vara förankrat i den egna miljöns förutsättningar samtidigt som det ska vara inriktat på Mittuniversitetets övergripande mål och visionsarbete. Detta mål ska mätas med egenskattning direkt i miljöer eller på lokal nivå.

Projektperiod 
Januari 2019 - December 2021

Tilldelade medel 
2,96 mkr

Kontaktperson 
Christer Hedlund (KMT)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling

Mål 
Att utveckla ett universitetsövergripande verktyg för kursutveckling som ger en bättre arbetsmiljö tillsammans med högre kvalitet på våra kurser.

Projektperiod 
Januari 2019 - December 2021

Tilldelade medel 
1,3 mkr

Kontaktpersoner 
Petter Stenmark (KMT), Marianne Olsson Lindberg (MOD)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

MetodVis: Framtagande och utveckling av ett visualiseringsverktyg (lärverktyg för vetenskapliga metoder

Mål 
Ta fram och utveckla ett lärverktyg för visualisering av de mest elementära vetenskapsmetoderna för studenter på B-, C- och magister/masternivå samt doktorander för att användas som komplement till kurslitteratur på universitetsövergripande metodkurser.

Projektperiod 
September 2019 - Juni 2021

Tilldelade medel 
1 577 tkr

Kontaktperson 
Lena Boström (UTV) och Mårten Sjöström (IST)

Mer information
Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

 

Barnens universitet

Mål 
Öka intresset för utbildning och forskning för unga i syfte att öka övergång till högre studier i våra regioner.

Projektperiod
Januari 2020 - December 2022

Tilldelade medel 
1 680 tkr

Kontaktperson 
Sofia de Wall (KOM)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/1241 och 2019/2378 i diariet.

Cloud solution for education using virtual desktop for all university students. Phase II

Mål 
Ta den nya virtuella utbildnings- och skrivbordsplattformen till nästa steg. Förbättra plattformens stabilitet och kvalitet samt anpassa den till de behov som finns i våra utbildningar.

Projektperiod 
Juli 2019 - Juni 2021

Tilldelade medel 
650 tkr

Kontaktperson 
Itai Danielski (EHB)

Mer information
Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet. 

 

 

 

MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet

Mål 
Utveckla ändamålsenliga och långsiktiga hållbara metoder och arbetsformer för att producera forskningskommunicerande utställningar och program i universitetsbibliotekets fysiska och digitala rum. 

Projektperiod 
Januari 2020 - December 2022

Tilldelade medel 
3 482 tkr

Kontakperson 
Mikael Reberg (BIB)

Mer information
Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

Supported Education

Mål 
Att fler studenter klarar sina studier med hjälp av metoden "Supported Education". Metoden bygger på tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Samt att lärarna upplever att metoden underlättar för studenter att fullfölja sina kurser. 

Projektperiod 
Januari 2020 - Juni 2022

Tilldelade medel 
1 659 tkr

Kontakperson 
Maria Warne (HLV)

Mer information 
Upplevelsebara forskningsutställning i det fysiska och digitala biblioteksrummet. 

 

Kompetens- och kursutveckling i samiska frågor

Mål 
Öka medvetenheten om lärosätets geografiska placering i södra Saepmie och dess roll i regionen, samt skapa förutsättningar för ökad kunskap om och för det samiska samhället. 

Projektperiod
Augusti 2021 - Januari 2023

Tilldelade medel 
600 tkr

Kontakperson 
Pär Olausson (HSV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/2378 i diariet.

Hållbarhet i MIUNs vardag

Mål 
Öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetets medarbetare och därigenom ge dessa möjligheten att bidra till att universitetet blir en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling.

Projektperiod
Januari 2021 - Juni 2023

Tilldelade medel 
1 920 tkr

Kontakperson 
Jenny Zimmerman (EHB)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/2378 i diariet.

Introduktionskurs till universitetsstudier

Mål 
Tillverka en digital och interaktiv introduktionskurs till universitetsstudier som hjälper nya studenter att ta steget in i universitetsvärlden.

Projektperiod
Januari 2021 - December 2022

Tilldelade mede
1 630 tkr

Kontakperson 
Gertrud Ivarsson (UB)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/2378 i diariet.

MetodVis 2.0 - Ett visualiseringsverktyg

Mål 
Skapa ett lärverktyg baserat på visualiseringar och interaktivitet för att underlätta lärandet av forskningsmetoder. Resulterande lärverktyg ska utvärderas gällande användbarhet, användarupplevelse och lärandeeffekt. MetodVis 2.0 är en fortsättning på MetodVis.

Projektperiod
Januari 2021 - Juni 2022

Tilldelade medel 
1 500 tkr

Kontakperson 
Mårten Sjöström (IST) och Lena Boström (UTV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/2378 i diariet.

Studenternas studiestrategier i distansundervisning

Mål 
Ta fram och utveckla ett lärverktyg bestående av ett självskattningsverktyg med medföljande manual omfattande studiestrategiska tips och råd.

Projektperiod
Januari 2021 - Juni 2022

Tilldelade medel 
1 503 tkr

Kontakperson 
Lena Boström (UTV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/2378 i diariet.

Verksamhetsstyrd digitalisering

Mål 
Projektet ska ta fram och leverera en modell/metodik för verksamhetsstyrd
digitalisering i våra kärnprocesser.

Projektperiod 
2022-01-01 - 2022-12-31

Tilldelade medel 
546 tkr

Kontaktperson 
Helena Wallskog (INFRA)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/918 i diariet.

Lärande i samverkan

Mål 
Det övergripande målet är att skapa arenor för samverkan mellan lärcentra i regionen och Mittuniversitetet.

Projektperiod 
2022-01-01 - 2023-06-30

Tilldelade medel 
1 503 tkr

Kontaktperson 
Lena Boström och Ulrika Auno (UTV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1074 i diariet.

Introduktionsaktiviteter nya studenter

Mål 
Skapa ett koncept för att introducera nya studenter till Mittuniversitetet sam förslag till organisation

Projektperiod 
2022-01-01 - 2023-06-30

Tilldelade medel 
1 350 tkr

Kontaktperson 
Kicki Strandh (KOM)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1096 i diariet.

Food city design

Mål 
Building MIUN's capacity for joint international education programs: The case of food city design

Projektperiod 
2022-01-01 - 2022-12-31

Tilldelade medel 
1 258 tkr

Kontaktperson 
Daniel Lavén (EJT)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1108 i diariet.

Virtuellt Utbyte

Mål 
Målet med projektet är att öka internationaliseringen i utbildning på vårt lärosäte. Det långsiktiga målet är implementera virtuellt utbyte på fler kurser och program på grund-och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Projektperiod 
2022-01-01 - 2023-09-01

Tilldelade medel 
1 699 tkr

Kontaktperson 
Lena-Maria Öberg (DSV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1096 i diariet.

Krisledning

Mål 
Skapa en utbildning för att öka förståelsen för de processer som en samhällskris
som en pandemi för med sig och visa på verktyg hur de kan hanteras. Målet är att deltagare efter utbildningen ska ha fått kunskap om Krishanteringssystemets olika logiker och egna reaktioner som chef i kritiska situationer, samt få möjlighet att genom praktiska övningar få verktyg för att hantera kommande kriser.

Projektperiod 
2021-10-01 - 2022-01-31

Tilldelade medel 
327 tkr

Kontaktperson 
Erna Danielsson (HSV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1127 i diariet.

Publish or Perish

Mål 
The overall goal of the project is to significantly increase within 5 years latest the overall research output of MIUN in terms of published abstracts and conference proceeding papers at international conferences as well as of published peer-reviewed international journal papers.

Projektperiod 
2022-01-01 - 2023-12-31

Tilldelade medel 
547 tkr

Kontaktperson 
Lena-Maria Öberg (DSV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1134 i diariet.

Digitala arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling

Mål 
Projektet ska, genom att utveckla och testa vilka samverkansmodeller som fungerar bäst att genomföra fysiskt respektive vilka som fungerar bäst att genomföra digitalt, hitta optimala sätt att driva kvalitetsutveckling i en post-pandemi tid där vi förväntar oss ett förändrat förhållningssätt till arbete på plats i kontorsmiljö respektive på distans..

Projektperiod 
2022-01-01 - 2023-12-31

Tilldelade medel 
1 500 tkr

Kontaktperson 
Louise Östberg (KMT)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2021/1136 i diariet.

Avslutade ALP-projekt

Implementering av MIUNs strategi i ett utbildningsprogram på två campusorter

Detta projekt avslutades 2021 - Slutrapport

Mål 
Implementera universitetets strategi i ett utbildningsprogram (Civilekonomprogrammet) som finns på två campusorter. Lärandet av denna implementeringsprocess ska dokumenteras och modelleras så att modellen kan användas av andra enheter och utbildningsprogram vid MIUN.

Projektperiod 
September 2019 - Juni 2021

Tilldelade medel 
807 tkr

Kontakperson 
Tommy Roxenhall (EJT)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet. 

 

”Supported Education” – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa

Projektet avslutades 2019 - Slutrapport

Mål 
Att erhålla kunskap om SEd (Supported Education) och inventera de behov som finns för studenter med psykisk ohälsa på Mittuniversitetet för att därefter kunna ta ställning till om SEd ska prövas i en pilotstudie.

Projektperiod
September 2018 - juni 2019

Tilldelade medel
346 tkr

 

Samverkansportfolio

Detta projekt avslutades 2020 - Slutrapport

Mål 
Att utveckla ett digitalt verktyg som kan systematisera och effektivisera uppföljningen av vår samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Projektperiod 
September 2018 - September 2020

Tilldelade medel 
600 tkr

Kontaktperson 
Mattias O'Nils (EKS)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

 

Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work

Detta projekt avslutades 2021 - Slutrapport

Mål 
Huvudsyftet är att utveckla samverkans- och nätverksformer som kan leda fram till ökad internationalisering av distansutbildningar. Delsyften med projektet kan ses som relaterat till samverkan och nätverksbyggande samt kursutvärdering och utveckling.

Projektperiod 
Januari 2019 - December 2020

Tilldelade medel 
1, 82 mkr

Kontaktperson 
Åsa Tjulin (HLV)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Samverkan mellan Miun labb-miljöer

Detta projekt avslutades 2021 - Slutrapport

Mål 
Målet är ett forum för gemensam utveckling och nyttjande av varandras resurser, miljöer och kompetenser, för att skapa ökad attraktion och konkurrenskraft för de enskilda labb-miljöerna och för Mittuniversitetet.

Projektperiod
September 2018 - Juni 2021

Tilldelade medel 
2,256 mkr

Kontaktperson 
Jörgen Sparf (HSV/RCR)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet.

Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare

Detta projekt avslutades 2021 - Slutrapport

Mål 
Att genom kontinuerliga och uppmärksammade sammanställningar av initierade forskarreflektioner i aktuella frågor göra Mittuniversitetet mer känt på nationell nivå, och samtidigt stärka relationerna till centrala samhällsaktörer och till allmänheten.

Projektperiod 
Oktober 2018 -- Mars 2021

Tilldelade medel 
1,731 mkr

Kontaktpersoner 
Niklas Bolin (HSV/DEMICOM) och Lars Nord (DEMICOM)

Mer information 
Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning

Projektet har avslutats 2019 - Slutrapport

Mål 
This project aim to improve teaching and education experience by solving one of the pedagogical education challenges in distance education, i.e., how to provide both campus and distance students access to all software used in education with full flexibility in place and time, and with reasonable costs for the university. As such, the project addresses two of the four overall targets of Mid-Sweden University: 1) ”Forskning och utbildning som tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet”. 2) ”Studie- och arbetsmiljö som attraherar studenter och medarbetare och som bidrar till global och regional utveckling”.

Tidplan 
Januari 2018 - December 2019

Tilldelade medel 
594 tkr

Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner

Detta projekt avslutades 2019 - Slutrapport

Mål
Att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner, vilket gör dem tydliga och i allra högsta grad användbara för studenterna och andra intressenter.

Att skapa en universitetsgemensam syn på kursplaner vilket i sig bidrar till ökad kvalitet på dokumenten. Som ett led i detta behöver vi skapa en bred medvetenhet om kursplanens betydelse bland ämneskollegier och lärarlag och därmed motivera ett kontinuerligt utvecklingsarbete med projektet som ett första ”avstamp”.  

Att samtliga avdelningar och ämneskollegier börjar arbeta utifrån de riktlinjer och stöddokument som projektet ska leda till, för att skapa en kvalitetsdrivande och kontinuerlig diskussion kring kursplaner utifrån ett helhetsperspektiv.

Tidplan 
Okt 2018 - juni 2019.

Tilldelade medel 
685 tkr