På denna sida listas de universitetsövergripande projekt som förvaltningen prioriterat för innevarande år.

Förvaltningens universitetsövergripande projekt

Office365 - Förändrat digitalt arbetssätt för studenter, inkl Goexit

Bakgrund

Mittuniversitetet genomförde 2018/19 en förstudie om webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram som bl.a. kartlade medarbetares och studenters behov för att förbättra den digitala arbets- och studiemiljön. Förstudien tog också fram förslag till en strategisk inriktning och fortsatt arbete som bl.a. innebär att Mittuniversitetet väljer Office 365 som huvudsaklig framtida kommunikations-, samarbets- och mötesplattform för universitetet. Under hösten 2019 och våren 2020 har O365 implementerats för medarbetare. Fokus för detta projekt är införande av O365 för studenter.
 
När det gäller teams kan införandet delas upp i två delar; möteshantering och samarbete. För möteshanteringen behöver inte studenterna ha behörighet till O365 och Teams. Det här projektet fokuserar därför på delen samarbete och kommunikation, vilken kräver behörighet till Office365.  

Syfte

Projektets syfte är att förändra det digitala arbetssättet för studenter vid Mittuniversitetet gällande kommunikation och samarbete. Vidare är projektets mål att möjliggöra för studenter att hantera data på ett mer enhetligt och juridiskt korrekt sätt än i dag. Det huvudsakliga verktyget som kommer att implementeras inom projektet är O365.

Berör

Berör studenter och alla lärare som ska använda O365 för kommunikation och samarbete med studenterna

Tidplan

2020-06-01 -- 2021-06-30

Kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS

Mer information

Projektplan finns i diariet med dnr 2020/1173

Tillgänglighet till digital offentlig service

Bakgrund

Diskrimineringslagen och lagen om tillgänglig digital offentlig service gör det nödvändigt att hitta ett sätt att lösa kraven på digital tillgänglighet genom så hög grad av automatisering som möjligt. För att åstadkomma det måste verktyg, metoder, organisation och ansvarsfördelning utarbetas och tydliggöras.  

Enligt lagen om tillgänglig offentlig digital service är myndigheter skyldiga att proaktivt, utan att det efterfrågats, tillhandahålla tillgänglig digital information.  

Syfte

Syftet med projektet är att Mittuniversitetet digitala information ska vara tillgänglig och motverka diskriminering. 

Det övergripande målet för projektet är att utveckla stöd i form av vägledning och verktyg, för att medarbetare som publicerar material på ett relativt enkelt sätt ska kunna producera tillgängligt digitalt material.

Tidplan

Projektstart: 2020-11-01

Berör

Studenter, medarbetare och allmänhet som tar del av och hanterar Mittuniversitetets digitala tillgängliga information.

Mer information

Projektinitiativ och beslut om projektet finns i diariet under dnr MIUN 2020/2234.

Kontakt

Projektledare: Helena Wallskog

Administrativt stöd: Eva Rodin Svantesson