På denna sida listas de universitetsövergripande projekt som förvaltningen prioriterat för innevarande år.

projektkatalogen listas även förvaltningens utvecklingsaktiviteter som finns definierade i förvaltningsplaner.

Förvaltningens universitetsövergripande projekt

Kommunikation, samarbete och lagring – O365, ett förändrat digitalt arbetssätt, inkl Goexit

Bakgrund

Mittuniversitetet genomförde 2018/19 en förstudie om webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram som bl.a. kartlade medarbetares och studenters behov för att förbättra den digitala arbets- och studiemiljön. Förstudien tog också fram förslag till en strategisk inriktning och fortsatt arbete som bl.a. innebär att Mittuniversitetet väljer Office 365 som huvudsaklig framtida kommunikations-, samarbets- och mötesplattform för universitetet.

Syfte

Projektets syfte är att förändra det digitala arbetssättet för medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet gällande kommunikation och samarbete. Vidare är projektets mål att möjliggöra för studenter och medarbetare att hantera data på ett mer enhetligt och juridiskt korrekt sätt än i dag. Det huvudsakliga verktyget som kommer att implementeras inom projektet är O365.

Berör

Berör i första hand samtliga medarbetare.

Tidplan

Projektplanen beslutades 2019-09-11.
Projektet ska vara genomfört till 2020-06-30.
Införandet av det nya arbetssättet kommer att ske succesivt för anställda. Det inleds med 4 piloter (ledningsrådet, förvaltningens ledningsgrupp, HUV:s ledningsgrupp, dekanens ledningsgrupp NMT), efter varje pilot utvärderas implementeringsprocessen och justeringar görs. Arbetet genomförs enligt modellen PDCA (Plan, Do, Check, Act). När piloterna är genomförda ska analys ske och slutsatser dras angående hur genomförandet i övrigt ska ske.

Kontakt

Projektledare är Eva Rodin Svantesson, ULS

Mer information

Projektplan

Miun-kortet – förstudie

Syfte

Utreda kravbilden för Miun‐kortet utifrån funktion, säkerhet, kostnad, teknik och hantering, integrationer samt beröring till andra projekt.

Bakgrund

Mittuniversitetet har inget grundavtal eller supportavtal för Miun-kortet. Systemet som producerar Miun-korten går inte längre att köpa eller uppgradera. Vad gäller inpasseringssystemet som är kopplat till Miun-korten så behöver även det uppgraderas då den version vi använder ej kommer att supportas efter juni 2020. Produktionen av korten skapar mycket teknikstrul, vänte- och resurstid och behöver ses över, liksom vilka funktioner som ska vara knutna till kortet.

Berör

Både medarbetare och studenter

Tidplan

Förstudien ska vara genomförd till den 31 mars 2020.

Kontakt

Projektledare är Per-Erik Östling, INFRA.

Mer information

Projektplan

 

Multifaktorinloggning - SWAMID AL2

Syfte

Höja säkerhetsnivån vid inloggning från AL1 till AL2.

Bakgrund

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att lärosäten och andra medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns tillitsprofiler i SWAMID.
Tillitsprofilen SWAMID AL2 innebär tre saker:

  1. Utökning av SWAMID AL1.
  2. Ställer högre krav på att lärosätet vet vem personen är som innehar och använder kontot, detta kallas även för bekräftad användare.
  3. Lärosätet ansvarar för personinformationen till skillnad från i SWAMID AL1.

Berör

Både medarbetare och studenter

Tidplan

Arbetet inleds med en förstudie och omvärldsanalys under januari - mars 2019 för att kunna göra en helhetsbedömning av projektets storlek.

Kontakt

Ove Olander, INFRA

 

Upphandling ny kommunikationslösning (telefoni)

Syfte

Upphandla ny kommunikationslösning då nuvarande avtal löper ut i mars 2020.

Tidplan

2019-04-01--2019-10-31; senast den 31 oktober ska ett nytt avtal vara underskrivet.

Berör

Alla medarbetare

Mer information

Inför upphandlingen har en förstudie genomförts, se förstudierapport med bilagor med diarienummer MIUN 2018/2491.

Upphandlingen av mobiltelefoner ingår inte i projektet utan hanteras separat.

Kontakt: Eva Rodin Svantesson

Digital plan

Nytt projekt för 2020.

Förstudie - strategisk användning av O365

Nytt projekt som planeras starta i april 2020.