På denna sida listas de universitetsövergripande projekt som förvaltningen prioriterat för innevarande år.

Förvaltningens universitetsövergripande projekt

Inspera 2021

Bakgrund

Inför 2020 planerades pilotprojektet digital salstentamen. En kravfångst och val av plattform gjordes i slutet av 2019 och det system som skulle utvärderas blev Inspera Assessment. Kort tid efter projektets start ändrade projektet inriktning på grund av Coronapandemin, vilken starkt begränsade möjligheterna att genomföra salstentamina i skrivsalar. Projektet växlade direkt till digital hemtentamen i skarp drift.

Under 2020 genomförde universitetet 164 digitala tentamina, ungefär 5000 studenter deltog och drygt 80 lärare utbildades. Projektet avslutades med en rapport under slutet av 2020. Rapporten innehöll i sammanfattningsvis följande rekommendationer:

  • att upphandla Inspera
  • att överlåta systemansvar till avdelningen för studieadministration
  • att hemtentamen i Inspera hanteras av avdelningen för studieadministration
  • att förbättra rättssäkerheten avseende digital tentamen
  • att integrera Inspera med omkringliggande system
  • att skapa en tjänst för leverans av skrivna tentamina till studenter
  • att skapa en mötesplats för personal som använder Inspera

Delar av rekommendationerna har övergått i förvaltning under hösten 2020 och inledningen av 2021, medan andra delar och ytterligare insatser föreslås hanteras i föreliggande projekt; Införandeprojekt digital tentamen Inspera.

Med detta projekt tillvaratar och utvecklar Mittuniversitetet digitaliseringens möjligheter.

Syfte

Syftet med projektet är att Mittuniversitetet fortsätta införa tentamensverktygen Inspera.

Det övergripande målet för projektet är att erbjuda all personal förutsättningar för att använda Inspera i sina examinationer, samt ta fram nödvändiga rutiner och processer som erfordras.

Tidplan

Projektstart: 2021-01-01

Berör

Projektet gynnar både studenter och medarbetare på så vis att universitetet ges tillgång till ytterligare en möjlighet för rättssäker examination.

Mer information

Projektinitiativ och beslut om projektet finns i diariet under dnr MIUN 2021/369.

Kontakt

Beställare: Eva Dannetun
Projektledare: Stefan Eriksson
Systemansvarig: Sara Jonsson