Övriga projekt - verksamhetsutveckling

Här listas övriga universitetsövergripande verksamhetsutvecklingsprojekt.

Övriga projekt – verksamhetsutveckling

Öka attraktiviteten för Mittuniversitetet

Bakgrund

Detta projekt har tagits fram utifrån det uppdrag som HR och KOM fått i ”Verksamhetsplan 2020 med plan för 2021–2022 samt budget 2020” för att stärka Mittuniversitetets varu- och arbetsgivarvarumärke.

Hög kännedom och kunskap om en organisation bidrar generellt sett till en ökad attraktionskraft. Om våra målgrupper i högre grad än idag känner till vilka vi är, har viss kunskap om oss, vad vi står för och vad vi erbjuder så ökar det möjligheterna att vara ett alternativ för studier, som arbetsgivare eller som samarbetspartner. Allt detta påverkar i hög grad vår verksamhet.

Syfte och omfattning

Projektet genomförs som två delprojekt: ett delprojekt (nr 1) som syftar till att öka kännedom, attraktivitet och kunskap om Mittuniversitetet generellt på nationell nivå, och ett delprojekt (nr 2) som tar sikte på Mittuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare.

Tidplan

2020-01-01 -- 2022-12-31

Kontakt

Delprojekt 1: Anna Ossung

Delprojekt 2: Madeleine Juliusson

Mer information

Projektplan finns i diariet med dnr 2020/159.

Ny student

Syfte

Syftet med projektet Ny student är att identifiera, utveckla och genomföra förbättringar utifrån behovet hos våra nya studenter.

Bakgrund

Rektor beslutade 2019-01-29 om en översyn av resurssättningsmetoden för stödverksamheten DNR: MIUN 2019/189. I uppdraget ingår bland annat att hitta metod och arbetssätt för att utveckla och förbättra stödet utifrån förändrade förutsättningar vad gäller omvärldens krav och kärnverksamhetens behov. Ny student initierades därför som en pilot och tjänstedesign som metod för att utveckla och förbättra.

Tjänstedesign är en metodik som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser och som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

I arbetet med ny student har SKLs Innovationsguiden använts som utgångspunkt och stöd. Forskare med anknytning till området har rådfrågats och ett utbyte med utbildning och samarbete med Karlstads universitet har initierats.

Om projektet

Projektet ska identifiera, prioritera, utveckla och genomföra förbättringar utifrån studenternas behov.

Genomförda förändringar planeras resultera i följande effekter:

  • Nöjdare studenter,
  • Nöjdare medarbetare och
  • Effektivare hantering av statliga medel.

Kontakt

Emelie Holmlund, samordnare ULS

Mer information

Det finns ett team i O365 som heter ULS - Vi som gillar tjänstedesign – Ny student där uppdateras arbetet och framstegen kontinuerligt.