Framtidens digitala lärande på Mittuniversitetet

Bakgrund

Hur ska Mittuniversitetet organisera arbetet med digitalt lärande? I Mittuniversitetets strategi för 2019–2023 har styrelsen beslutat att Mittuniversitetet skall “vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande: Digitalisering och nätverk skall tillvaratas med nya former för deltagande.” För att undersöka hur vi bäst gör detta har vi startat ett projekt kring digitalt lärande.

Syfte

Projektet har i uppdrag att genomföra en nulägesanalys av utmaningarna inom det digitala lärandet samt ge förslag på en utvecklings- och förvaltningsorganisation med roller, ansvar och processer. Vidare ska projektet titta på vilka kompetenser som behövs i den föreslagna organisationen.

Berör

Projektet kommer direkt att beröra relativt få medarbetare från akademi och förvaltning då i form av intervjuer och workshop. Utkomsten av projektet kommer sannolikt att beröra samtliga medarbetare inom både förvaltning och akademi direkt eller indirekt.

Ansvar och kontakt

Projektägare är prorektor Eva Dannetun och PwC har anlitats för att stödja med projektledning och genomförande.

Tidsplan

Arbetet kommer att starta i början av december 2018 och projektet kommer att genomföra olika intervjuer och workshops för att titta på hur det fungerar idag och få input till en ny organisation och bemanning. Projektet och dess arbete kommer att avslutas med en rapport innehållande en rekommendation om hur den framtida organisationen bör utformas för att uppnå Mittuniversitetets mål om att vara ledande inom digitalt lärande. Projektet planeras att avslutas i april 2019.