Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.

Alp-medel kan beviljas till projekt som 

  • på sikt kan gynna hela universitetets utveckling.
  • inte naturligt kan anses ska finansieras av en fakultet eller avdelning.
  • är relativt omfattande (ett typiskt projekt förväntas uppgå till mellan 500 000 och 1,5 miljoner kronor).

Medel kan sökas för projekt rörande forskning, utbildning, samverkan eller administration. Det är även möjligt att söka för fleråriga projekt.

Återrapportering

Beviljade projekt ska återrapporteras i en statusrapportmall enligt nedan till den 30 juni 2020. Vid projektslut ska projektets resultat redovisas i en slutrapport enligt nedanstående mall. 

Status- och slutrapporter skickas till Anna Haeggström, ULS.

Projekt med alp-medel

DIGIFLEX: Digital och flexibel uppdragsutbildning

Mål

Att utveckla en attraktiv digital plattform med ett tilltalande gränssnitt som kan användas universitetsövergripande för flexibla uppdragskurser. Med ett tydligt kommunikativt, användarvänligt och attraktivt modulformat som inkluderar kortare avsnitt av rörlig presentation (videoklipp), muntlig presentation (pod-liknande presentationer) och digitala interaktiva övningar kan kundinnehållet återanvändas många gånger och kurstillfällena blir mer kostnadseffektiva. Upplägget bidrar också till att tillgängliggöra kunskap för fler genom hela livet.

Tidplan

2018-12-01 -- 2020-01-20

Tilldelade medel

1,5 mkr

Kontaktperson

Ann T Ottestig (MKV)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Statusrapport publiceras här efter den 30 juni.

EKO – Best Practice 2019–2021

Mål

Att inom EKO:s ansvarsområde:

  • Hitta former för och genomföra strukturerad omvärldsbevakning vad gäller processer, rutiner, verktyg och stödsystem.
  • Etablera formaliserat samarbete med andra lärosäten.
  • Identifiera, dokumentera och besluta att införa metoder utifrån best practice. 

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-12-31

Tilldelade medel

1,5 mkr

Kontaktperson

Mikael Ward (EKO)

Mer information

Statusrapport juni 2019

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Fokus elit

Mål

Att erbjuda ett ekonomprogram som är särskilt anpassat för elitidrottare samt implementera ett nytt system kring tentamensrutiner för dessa studenter.

Tidplan

2018-09-01 -- 2022-01-30

Tilldelade medel

495 tkr

Kontaktperson

Anna Sörensson (EJT)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Statusrapport för projektet finns nu att läsa: Statusrapport Fokus elite

Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner

Mål

  • Att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner, vilket gör dem tydliga och i allra högsta grad användbara för studenterna och andra intressenter.
  • Att skapa en universitetsgemensam syn på kursplaner vilket i sig bidrar till ökad kvalitet på dokumenten. Som ett led i detta behöver vi skapa en bred medvetenhet om kursplanens betydelse bland ämneskollegier och lärarlag och därmed motivera ett kontinuerligt utvecklingsarbete med projektet som ett första ”avstamp”.  
  • Att samtliga avdelningar och ämneskollegier börjar arbeta utifrån de riktlinjer och stöddokument som projektet ska leda till, för att skapa en kvalitetsdrivande och kontinuerlig diskussion kring kursplaner utifrån ett helhetsperspektiv.

Tidplan

Okt 2018 - juni 2019.

Tilldelade medel

685 tkr

Kontaktpersoner

Kerstin Gustafsson (NMT) och Mia Wiklander (HUV)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Slutrapport publiceras här efter den 30 juni.

”Supported Education” – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa

Mål

Att erhålla kunskap om SEd (Supported Education) och inventera de behov som finns för studenter med psykisk ohälsa på Mittuniversitetet för att därefter kunna ta ställning till om SEd ska prövas i en pilotstudie.

Tidplan

September 2018 -- juni 2019

Tilldelade medel

346 tkr

Kontaktperson

Maria Warne (HLV)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Projektet är avslutat och slutrapporten går att läsa här: Slutrapport Supported Education

Slutrapporten finns även i diariet.  

Samverkan mellan Miun labb-miljöer

Mål

Målet är ett forum för gemensam utveckling och nyttjande av varandras resurser, miljöer och kompetenser, för att skapa ökad attraktion och konkurrenskraft för de enskilda labb-miljöerna och för Mittuniversitetet.

Tidplan

2018-09-15 -- 2020-06-30

Tilldelade medel

2,256 mkr

Kontaktperson

Erna Danielsson (HSV/RCR)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Statusrapport publiceras här efter den 30 juni.

Samverkansportfolio

Mål

Att utveckla ett digitalt verktyg som kan systematisera och effektivisera uppföljningen av vår samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Tidplan

2018-09-01 -- 2019-06-30

Tilldelade medel

600 tkr

Kontaktperson

Mattias O'Nils (EKS)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Statusrapport för projektet: Statusrapport samverkansportfolio.

Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare

Mål

Att genom kontinuerliga och uppmärksammade sammanställningar av initierade forskarreflektioner i aktuella frågor göra Mittuniversitetet mer känt på nationell nivå, och samtidigt stärka relationerna till centrala samhällsaktörer och till allmänheten.

Tidplan

2018-10-01 -- 2021-03-31

Tilldelade medel

1,731 mkr

Kontaktpersoner

Niklas Bolin (HSV/DEMICOM) och Lars Nord (DEMICOM)

Mer information

Statusrapport juni 2019.

Slutrapport publiceras här efter den 30 juni 2021.

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga

Mål

Att öka förmågan att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Detta ska dels vara förankrat i den egna miljöns förutsättningar samtidigt som det ska vara inriktat på Mittuniversitetets övergripande mål och visionsarbete. Detta mål ska mätas med egenskattning direkt i miljöer eller på lokal nivå.

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-12-31

Tilldelade medel

2,96 mkr

Kontaktperson

Christer Hedlund (KMT)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Statusrapport finns att läsa här: Statusrapport Systematiska ständiga förbättringar

Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling

Mål

Att utveckla ett universitetsövergripande verktyg för kursutveckling som ger en bättre arbetsmiljö tillsammans med högre kvalitet på våra kurser.

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-06-30

Tilldelade medel

1,3 mkr

Kontaktpersoner

Petter Stenmark (KMT), Marianne Olsson Lindberg (MOD)

Mer information

Statusrapport juni 2019.

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work

Syfte

Huvudsyftet är att utveckla samverkans- och nätverksformer som kan leda fram till ökad internationalisering av distansutbildningar. Delsyften med projektet kan ses som relaterat till samverkan och nätverksbyggande samt kursutvärdering och utveckling.

Tidplan

Januari 2019 -- Juni 2020

Tilldelade medel

1, 82 mkr

Kontaktperson

Åsa Tjulin (HLV)

Mer information

Statusrapport juni 2019.

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning

Mål

This project aim to improve teaching and education experience by solving one of the pedagogical education challenges in distance education, i.e., how to provide both campus and distance students access to all software used in education with full flexibility in place and time, and with reasonable costs for the university. As such, the project addresses two of the four overall targets of Mid-Sweden University: 1) ”Forskning och utbildning som tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet”. 2) ”Studie- och arbetsmiljö som attraherar studenter och medarbetare och som bidrar till global och regional utveckling”.

Tidplan

Börjar ht 2018 och avslutas februari 2019

Tilldelade medel

594 tkr

Kontaktpersoner

Nils Nilsson (EHB), Stefan Eriksson (INFRA), Itai Danielski (EHB)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Slutrapport publiceras här efter den 30 juni.

MetodVis: Framtagande och utveckling av ett visualiseringsverktyg (lärverktyg för vetenskapliga metoder

Mål

Ta fram och utveckla ett lärverktyg för visualisering av de mest elementära vetenskapsmetoderna för studenter på B-, C- och magister/masternivå samt doktorander för att användas som komplement till kurslitteratur på universitetsövergripande metodkurser.

Tidplan

September 2019 - December 2020

Tilldelade medel

1 577 tkr

Kontaktperson

Lena Boström (UTV) och Mårten Sjöström (IST)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

 

Barnens universitet

Mål

Öka intresset för utbildning och forskning för unga i syfte att öka övergång till högre studier i våra regioner.

Tidplan

Januari 2020 - December 2021

Tilldelade medel

1 520 tkr

Kontaktperson

Sofia de Wall (KOM)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

Cloud solution for education using virtual desktop for all university students. Phase II

Mål

Ta den nya virtuella utbildnings- och skrivbordsplattformen till nästa steg. Förbättra plattformens stabilitet och kvalitet samt anpassa den till de behov som finns i våra utbildningar.

Tidplan

Juli 2019 - Juni 2020

Tilldelade medel

650 tkr

Kontaktperson

Itai Danielski (EHB)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

 

 

Implementering av MIUNs strategi i ett utbildningsprogram på två campusorter

Mål

Implementera universitetets strategi i ett utbildningsprogram (Civilekonomprogrammet) som finns på två campusorter. Lärandet av denna implementeringsprocess ska dokumenteras och modelleras så att modellen kan användas av andra enheter och utbildningsprogram vid MIUN.

Tidplan

September 2019 - Juni 2021

Tilldelade medel

807 tkr

Kontakperson

Tommy Roxenhall (EJT)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

 

MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet

Mål

Utveckla ändamålsenliga och långsiktiga hållbara metoder och arbetsformer för att producera forskningskommunicerande utställningar och program i universitetsbibliotekets fysiska och digitala rum. 

Tidplan

Januari 2020 - December 2022

Tilldelade medel

3 482 tkr

Kontakperson

Helen Asklund (BIB)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.

Supported Education

Mål

Att fler studenter klarar sina studier med hjälp av metoden "Supported Education". Metoden bygger på tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Samt att lärarna upplever att metoden underlättar för studenter att fullfölja sina kurser. 

Tidplan

Januari 2020 - December 2021

Tilldelade medel

1 659 tkr

Kontakperson

Maria Warne (HLV)

Mer information

Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet