3N9A3566FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

BLAD - Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande

BLAD är ett internt utvecklingsprojekt på Mittuniversitetet som går ut på att utveckla former för livslångt lärande och distribuering av kompetensutveckling, anpassad efter de krav och behov som de samhälleliga och tekniska utvecklingen ställer på offentliga organisationer och näringsliv.

Varje dag möter Mittuniversitetet förtroendevalda, företagsledare och tjänstemän, i vitt skilda sammanhang. Oavsett sammanhang är budskapet ofta detsamma från kommunerna i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland; att en av regionens största utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen, både på kort och på lång sikt. En konsekvens av detta för Mittuniversitetet, likväl som för andra universitet och högskolor, är att det är angeläget att hitta former för hur lärosätet på ett bättre sätt kan distribuera utbildning så att den passar såväl företag som offentliga aktörer. Mittuniversitetet behöver ta nästa steg vad gäller e-lärande, uppdragsutbildning och kompetensförsörjning för att stärka lärosätet som ett globalt universitet och fördjupa vårt regionala engagemang. Mittuniversitetet ska därför erbjuda en ny distributionsform av kompetensutveckling som passar offentliga organisationer och näringsliv bättre genom att det nya konceptet inte tvingar dem att binda upp personal för utbildningsinsatser under lång sammanhängande tid. Mittuniversitetet kallar konceptet för, BLAD; Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande. Offentliga organisationer och näringsliv kan med hjälp av detta kompetensutveckla sina medarbetare på ett flexibelt sätt och även anpassa kompetensutvecklingen utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov och förutsättningar.

BLAD-arbetet initierades med en utredning av Ulrika Auno på RUN/FUS (Blad 4.0)

Under 2019 tillsattes två projektledare Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, UTV och Åsa Bång, koordinator RUN/FUS. En ny projektplan formades under slutet av 2019 och denna antogs i början av 2020.

BLAD 2020-2022

Beslut RBM 200128

I den nya projektplanen finns både strävansmål för 2020-2022 och uppnåendemål för 2020 beskrivna. Det finns även en handlingsplan med aktiviteter för 2020.

Strävansmål 2020-2022

Lärosätet har utvecklat:

 • förutsättningar för att vara en stark aktör som bidrar till livslångt lärande genom starka hybrida långsiktiga samverkansformer med aktörer från det omgivande samhället.
 • en likvärdig och effektiv professionell hantering av de olika administrativa och pedagogiska aspekterna av uppdragsutbildningsverksamheten.
 • en förmåga att överföra idéer mellan administration, utbildning, forskning och uppdragsutbildning.
 • en stark forskningsdriven utveckling av flexibla pedagogiska modeller och distributionsformer med utgångspunkt i teknikstött lärande.

Uppnåendemål 2020

Lärosätet har:

 • utvecklat en tydlig ingång till lärosätet för aktörer från det omgivande samhället.
 • utvecklat en tydlig ingång med adekvat information (mallar, instruktioner) för lärosätets personal.
 • startat upp och samordnat fyra pilotprojekt.
 • startat kurser i samtliga fyra pilotprojekt.
 • identifierat och påbörjat utveckling av flexibla och teknikstödda pedagogiska processer i pilotprojektens verksamhet.
 • identifierat och påbörjat utvecklandet av administrativa processer och organisationsformer som stödjer lärosätets arbete med livslångt lärande.

Pilotprojekt

Under 2019 fanns möjlighet att anmäla intresse för att bli ett pilotprojekt inom BLAD vilket resulterade i fyra pilotprojekt som initialt ingår i BLAD under 2020. Pilotprojekten är tänkt att  bidra till måluppfyllelsen men de kan uppfyllas i varierande grad i respektive projekt. De fyra projekten är:

 1. Iprof - Internet of things for professionals, ett projekt finansierat av KK-stiftelsens Expertkompetensprogram.
 2. BUFFL - BranschUtveckling inom bank och Försäkring genom Flexibelt Livslångt lärande, ett projekt finansierat av Vinnovas program Flexibla kurser på avancerad nivå för experter.
 3. DigiFlex - Utveckling av digitala kurser inom området mediakommunikation, ett projekt finansierat av Mittuniversitetets program Allmänna LärosätesProjekt (ALP).
 4. Uppdragsutbildning inom omvårdnad (inget projektnamn än), ett nyligen initierat projekt utan extern finansiering.

Pilotprojekten har anknytning till båda campusorter samt att de är jämnt fördelade mellan de två fakulteterna. Projekten har även en spridning mot både offentlig och privat sektor. För att få en optimal utveckling har det även varit viktigt i urvalet att pilotprojekten bygger på befintliga upparbetade nätverk och branschsamverkan.
Pilotprojekten har även olika utgångslägen gällande upplägg och finansiering samt gällande kursdesign och pedagogiska modeller. Tanken är att pilotprojekten delar erfarenheter och lärdomar mellan varandra. Gemensamt för alla piloter är behovet av en tydlig och smidig administrativ process där BLAD-projektet kommer att behöva arbeta tillsammans med olika instanser på lärosätet för att utvärdera och vidareutveckla dessa processer.

Kontakt

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 88

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07