På denna sida kan du följa arbetet som ledde  fram till den nya strategin för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet för 2019–2023.

Styrgruppen kommenterar strategiarbetet

Styrgruppen kommenterar strategiarbetet

Beslut

Universitetsstyrelsen fastställde den 23 maj 2018 Mittuniversitetets nya strategi för åren 2019–2023. Strategin fokuserar på fyra övergripande mål för utveckling av vår verksamhet. Även vår vision fastställdes: ”Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.”

Remisseminarium

Medarbetare och studenter inbjöds till detta seminarium den 24 april för att ställa frågor, lyfta kommentarer och föra samtal kring strategin med bl. a. rektor och prorektorer.

Workshops

Under arbetets gång har tre öppna workshops hållits dit alla medarbetare välkomnats. Varje workshop har genomförts på båda orter och personer från styrgruppen har deltagit. Varje workshop har haft ett eller flera teman. Dessa teman har berört hela verksamheten (utbildning, forskning, förvaltning). Syftet har varit att vi, tillsammans, ska ta fram en gemensam vision och strategi för hela verksamheten. Temana definierades av styrgruppen utifrån dels vad som kom fram under Rektors inspirationsdagar, dels utifrån styrelsens önskemål och dels utifrån vad som kom fram i arbetet Miun 2025. Dessa teman var: internationalisering och mobilitet, samverkan, profilering, digitalisering, kvalitet, den goda arbetsgivaren/den goda arbetsmiljön. På varje workshop har det varit möjlighet att ta upp saker som inte rör temat.

Workshop 1

Alla medarbetare inbjöds att delta i workshops den 28 nov i Östersund respektive den 1 dec i Sundsvall. Där handlade det första passet om Internationalisering och mobilitet. Det andra passet hade temat Kvalitet. 

Workshop 2

Workshop 2 genomfördes den 1 feb i Östersund respektive den 2 feb i Sundsvall och handlade om Samverkan och om Digitalisering.

Workshop 3

Denna workshop hölls den 22 feb i Sundsvall och den 23 feb i Östersund. Tema var Profilering respektive Den goda arbetsmiljön. 

Strategiarbetets organisation och upplägg

Uppdragsgivare, tillika styrgrupp för strategiarbetet, är rektor Anders Fällström, prorektor Mats Tinnsten samt universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl. En projektgrupp har ansvar för det operativa arbetet med att samla in och sammanställa material. En referensgrupp kommer att få i uppdrag att bearbeta, analysera och forma materialet. Referensgruppen kommer att bestå av 19 personer: 6 från respektive fakultet samt 5 personer från Biblioteket, Förvaltningen samt Kommunikation och Samverkan samt två studentrepresentanter. På fakulteterna är representationen enlig följande: en person från varje råd (grundutbildningsråd, forskarutbildningsråd, anställningsråd) samt en person från fakultetsnämnden och en person som representerar ämnesföreträdarna och en medarbetare från kansliet. 

Miun 2025 – input till strategiarbetet

Det tidigare genomförda utvecklingsarbetet under 2015–2016 inom ramen för Miun 2025 har gett viktiga inspel i strategiarbetet. 

Rektors inspirationsdag

På Rektors inspirationsdagar den 24 och 25 augusti 2017 deltog nära 300 personer. Förutom att lyssna till två inspirationsföreläsningar om kreativitet och digitalisering, var det ett aktivt deltagande i olika workshops i syfte att ge input till det kommande strategiarbetet. Workshopdeltagarna diskuterade våra tillgångar, visionsformuleringar och nya strategier, samhällsutmaningar och nuvarande strategier.
Sammanfattande dokumentation från inspirationsdagarna
Inspirationsföreläsningarna filmades och du når dem via rutan på denna sida.

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

Arbetsprocess

Presentation av arbetsprocess för att ta fram vision och strategi

Uppdragets bemanning och kontaktpersoner

Uppdragsgivare

Referensgrupp

Representanter i referensgrupp i visions- och strategiarbetet:

Biblioteket:

 • Cathrine Berggren

KOM/SAM:

 • Robert Pettersson

HUV

 • Peter Öhman
 • Mikael Nordenmark
 • Magnus Perlestam
 • Anna Olofsson
 • Siv Söderberg
 • Larsåke Lindström

Förvaltningen:

 • Stefan Lundborg
 • Håkan Stenström
 • Victoria Sjöbom

NMT:

 • Catrin Johannson
 • Pernilla Ingelsson
 • Ingela Bäckström
 • Bengt-Gunnar Jonsson
 • Lena-Maria Öberg
 • Stefan Pettersson

Student:

 • Ordf Östersund/Sundsvall

Projektgrupp