Seminarium 3 – På (o)lika villkor

Det tredje seminariet På (o)lika villkor ägde rum den 25 april och under den rubriken diskuterades vad ”på lika villkor” kan innebära och hur det praktiskt kan göras i förhållande till t.ex. undervisning, forskning, organisering, ledning och fördelning av resurser. Inte sällan osynliggörs underliggande spänningar som finns mellan olika rättviseideal och metoder för att behandla alla lika och att utjämna skillnader.

På seminariet deltog Katharina Berndt Rasmussen och Carlos Diaz. Ett panelsamtal med deltagare från Mittuniversitetet ingick också i seminariet

Carlos Diaz har sin bakgrund inom hbtq-aktivismen och har hunnit arbeta i 11 år för RFSL som utbildare och projektledare. Carlos stödjer olika verksamheter i sitt systematiska arbete med hbtq-frågor, både internt och i mötet med till exempel studenter, patienter och kommuninvånare. 

Olikhet i likabehandlingsarbetet
Likabehandling har blivit ett väletablerat begrepp i arbetslivet. Det brukar skrivas in i våra organisationers styrdokument, strategier, handlings- och verksamhetsplaner. Carloz Diaz pratade bland annat om vilka utmaningar likabehandlingsarbete har i praktiken när vi har olika identiteter, förutsättningar och behov.

Katharina Berndt Rasmussen är postdoktoral forskare i filosofi vid Institutet för framtidsstudier. I sin forskning fokuserar hon främst på moralfilosofiska, politisk-, och feministisk-filosofiska frågor. Hon disputerade 2013 med avhandlingen Democracy and the Common Good, på Stockholms universitet. I sin nuvarande forskning undersöker hon etiska dimensioner av diskriminering, implicita fördomar och begreppet 'skada'.

"Akademi, meritokrati, kvotering"
Katharina pratade bland annat om akademisk meritokrati och skissade på några möjliga (institutionella och individuella) försvar för kvotering.

Därefter följde panelsamtalet mellan representanter från olika delar av universitetet. Samtalet leddes av Katarina Lindblad Gidlund. Medverkade gjorde:

  • Ida Öberg, ordförande studentkåren Östersund
  • Niklas Bergman, lika villkorshandläggare
  • Karin Selling, personalchef
  • Eva Dannetun, Avdelningschef omvårdnad (HUV)
  • Mattias O’Nils, forskningsledare, STC/TIE (NMT)
  • Lars P Nilsson, arbetsmiljöhandläggare
  • Arne Wahlström, chefsjurist universitetsledningens stab

 

 Workshop med universitetets avdelningschefer

Efter seminariet följde en workshop där universitetets chefer/dekaner och avdelningschefer hade bjudits in för att fortsätta diskutera frågor om relationen mellan lika villkor, värdegrund, makt och hur vi är mot varandra på jobbet. Lotta Björkqvist ledde den inledande workshopen http://www.bjorkmanspedagogiska.se/. Därefter fortsatte eftermiddagen uppdelat mellan HUV, NMT och chefer inom verksamhetsstöd (förvaltning, bibliotek, kommunikation och samverkan). Lika villkorshandläggare och ombud deltog också.