Seminarium 2 – Utbildningsfabriken

Det andra seminariet som hölls den 5 februari 2016 hade som tema Ut-bildningsfabriken. Där lyftes frågan om högskolornas/universitetens roll i samhället i relation till utbildning utifrån tankar som ofta upprepas i den här typen av diskussioner, såsom nytta, mål och mening med högre utbildning. Du kan ta del av seminariet via filmen på denna sida.

Den förste talaren var Margareta Norell Bergendahl, professor i Integrerad produktutveckling och vice rektor KTH. Hon har lång erfarenhet av att leda och utveckla effektiva, innovativa och gränsöverskridande former för samverkan. Hon har också engagerat sig i en mängd olika kontexter för att stärka samverkan mellan universitet och högskolor och omgivande samhälle, bland annat är Margareta styrelseledamot i KK-stiftelsen samt ledamot i Mittuniversitetets styrelse. Ämnet för hennes föreläsning var: Finns det en konflikt mellan utbildning och bildning? 

Den andre talaren var Sharon Rider (professor vid filosofiska fakulteten, Uppsala universitet). Sharon har under 2008–2014 varit prodekanus för filosofisk-historiska fakulteten och leder just nu ett VR-projekt, “Vad ska en svensk kunna?”, som undersöker pedagogiska principer och bildningsideal som implicit eller explicit styr utbildningspolicy i Sverige under andra hälften av1900-talet. Sharon talade utifrån rubriken Striden om framtiden: utbildning som värde och medel.

Därefter följde ett panelsamtal mellan representanter från olika delar av universitetet. Samtalet leddes av professor Katarina Lindblad Gidlund. Medverkade gjorde:

  • Reza Mossavi, studentkåren 
  • Ingela Bäckström, ordförande grundutbildningsrådet NMT
  • Laura Brander, pedagogisk utvecklare, LRC
  • Larsa Nicklasson, stöd i frågor om uppdragsutbildning
  • Robert Pettersson, samverkanschef, SAM
  • Lena Boström, vice dekan professionsutbildning, HUV

 

Seminarium 2 – Utbildningsfabriken

Gamla bildbanksbilder

Seminarium 2 – Utbildningsfabriken

Gamla bildbanksbilder