Studieadministration (STUA)

Spara favorit 12 dec december 2017

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många funktioner som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

Avdelningen för studieadministrations verksamhet och medarbetare presenteras nedan.  I avdelningens verksamhet ingår även ägarskap för flera av universitetets centrala system.

 

Verksamhetsområden och basuppdrag

Examensenheten

Basuppdraget består i att handlägga och administrera universitetets samtliga examensärenden avseende alla utbildningsnivåer. Vidare har funktionen bland annat följande arbetsuppgifter;

 • att granska samtliga nya och reviderade utbildningsplaner.
 • att förvalta tillgodoräknandeordningen.
 • att förvalta kravspecifikationen för kursbevis.

Detaljer kring examensbevis finns under:
Examen

Ladokenheten och Atlas

Såväl Ladok som Atlas utgör viktiga komponenter i Mittuniversitetets kvalitetssäkring. De båda systemen utgör grunddata i många av universitetets övriga system och publikationer och en kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för att tillförlitlighet ska kunna säkras i alla led.

Ladok
Basuppdraget består i att förvalta Ladoksystemet vilket bland annat innebär att ansvara för;

 • att systemet innehåller korrekta uppgifter.
 • att leverera uppgifter till ledning m fl inför årsredovisning.
 • att följa och driftsätta nationellt utvecklade tjänster för Ladok samt Ladok På Webb.
 • att förvalta universitetets tillgodoräknandeordning.

www.miun.se/ladok

Atlas 
Basuppdraget består i att förvalta utbildningsdatabasen Atlas. Vilket bland annat innebär; 

 • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
 • hantering av behörighetsadministration.
 • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

www.miun.se/atlas

Diarium och arkiv

Den centrala arkivfunktionen ansvarar för att:

 • Handleda, utbilda och informera arkivredogörarna i organisationen
 • Sköta centralarkiven och leveranser dit från verksamheten
 • Ansvara för kontakter med Riksarkivet och andra myndigheter i arkivfrågor
 • Ta fram arkivredovisning och andra styrdokument
 • Administrera systemstöd för arkivförteckning
 • Ha ett övergripande ansvar för att arkivverksamheten vid Mittuniversitetet håller god kvalitet, inklusive elektronisk arkivering i samarbete med IT-avdelning och respektive systemägare
 • Utbilda övrig personal i arkivrelaterade frågor vid behov

Diariefunktionen/registraturen:

 • sköter all diarieföring vid myndigheten
 • skannar inkomna och upprättade handlingar
 • arkiverar de handlingar som diarieförs
 • ansvarar för diarieföringssystemet W3D3
 • informerar personal i diarieföringsfrågor
 • lämnar ut handlingar ur diariet till media och allmänhet
 • tillhandahåller service för universitetets personal
 • upprättar postlista
7
3

System

- arkivredovisningssystemet Klara
- diariesystemet W3D3
- e-arkivet Marshal OAIS
- forskningsdatabasen Converis
- studiedokumentations- och produktionssystemet Ladok
- utbildningsdatabasen Atlas

 

Medarbetare

Avdelningschef

Agneta Sundvisson

Examensenheten

examen@miun.se

Alexandra Stenvall, Examenshandläggare

Eva Lena Winther, Examenshandläggare

Sara Häggström, Examenshandläggare

Sebastian Bergman, Examenshandläggare

Diarium och arkiv

registrator@miun.se

Anna Connell, Arkivarie

Carl-Åke Åström, Registrator

Kristina Hallgren, Registrator

Ronny Asp, Registrator

Ladokenheten/Atlas

ladok@miun.se alt. atlas@miun.se

Erna Österlund, Ladokansvarig

Karin Granlund, Ladokhandläggare

Kersti Holmin, Ladokhandläggare samt systemansvarig forskningsdatabasen

Maud Albertsson, systemansvarig utbildningsdatabasen Atlas

Siw Bergman, Ladokhandläggare

Kontakt

Avdelningschef

Agneta Sundvisson

Avdelningen för studieadministration finns på båda campusorterna:

Sundsvall
Post: 851 70 Sundsvall
Besök: Åkanten hus E

Östersund
Post: 831 25 Östersund
Besök: Campus hus E