Diarium och arkiv

Spara favorit

Den centrala arkivfunktionen ansvarar för att:

 • Handleda, utbilda och informera arkivredogörarna i organisationen
 • Sköta centralarkiven och leveranser dit från verksamheten
 • Ansvara för kontakter med Riksarkivet och andra myndigheter i arkivfrågor
 • Ta fram arkivredovisning och andra styrdokument
 • Administrera systemstöd för arkivförteckning
 • Ha ett övergripande ansvar för att arkivverksamheten vid Mittuniversitetet håller god kvalitet, inklusive elektronisk arkivering i samarbete med IT-avdelning och respektive systemägare
 • Utbilda övrig personal i arkivrelaterade frågor vid behov

Diariefunktionen/registraturen:

 • sköter all diarieföring vid myndigheten
 • skannar inkomna och upprättade handlingar
 • arkiverar de handlingar som diarieförs
 • ansvarar för diarieföringssystemet W3D3
 • informerar personal i diarieföringsfrågor
 • lämnar ut handlingar ur diariet till media och allmänhet
 • tillhandahåller service för universitetets personal
 • upprättar postlista