FORE

Spara favorit 30 jun juni 2016

”FORE – Forest as a Resource” är ett koncept baserat på mekanisk massaproduktion där traditionella och nya fiberbaserade produkter kan produceras i synergi med t ex extraktion av kemikalier, bioenergi, syntesgas, el eller mineraler. Forskningsprojektet avslutades 2014.

Det är viktigt att skapa innovativa lösningar och stärka entreprenörskap för hur förnybar energi skall framställas och hur råvaran används på värdeskapande sätt. Det kan gälla nya biodrivmedel men även utveckling av värdefulla produkter från bioraffinaderier och alternativa produktområden från skogsråvara som stärker och kompletterar produktionen av traditionella skogsprodukter: papper och pappersmassa samt trävaror.

Den principiella uppbyggnaden av FORE-konceptet framgår av översiktsbilden nedan och är en form av bioraffinaderi som bygger på mekaniska massaprocesser med övergripande mål att bidra till forskningsbaserad tillväxt och regional konkurrenskraft genom att:

  • Utveckla nya produkter eller produktionslösningar som skapar kompletterande värdekedjor vid sidan av den traditionella pappers- och massaproduktionen
  • Öka utbytet av förnybar bioenergi och förnybar el från skogen.
  • Förbättra industrins konkurrenskraft genom energieffektivare processer och systemlösningar.

De uppsatta målen för projektet förväntas ge varaktiga bidrag för ökad konkurrenskraft och ökad sysselsättning i regionen samt en höjd kunskapsnivå i regionens nyckelföretag och organisationer.

I projektet ingår mer konkret att utveckla ett koncept för ett ur alla synvinklar uthålligt industrikombinat baserat på mekaniska massaprocesser och där ingår att ta fram nya produkter med höga ekonomiska och gröna värden såsom; kemikalier, fiberbaserade- och fibrillbaserade produkter och energi. Dessutom ingår att minska den mekaniska massaprocessens klimatpåverkan genom energieffektivisering i befintliga processer eller genom nya lösningar men även ökad egenproduktion av el. Genom projektet blir det möjligt att finna samverkande lösningar där i de mest gynnsamma fallen ger nya intäkter från bioenergi eller andra produkter såväl som effektivare energianvändning och förbättrad kvalitet i det producerade papperet.

Kontaktperson

Projektledare
Erik Hedenström, professor

Logo Länsstyrelsen
ÅF loggo