Uthållig produktion av skogsråvara

Delprojektets långsiktiga mål är att karaktärisera de processer som ligger bakom svampars inverkan på mineralnäringsomsättningen i svensk barrskogsmark, att kartlägga de arter som är involverade samt att identifiera kemikalier från dessa med förädlingspotential för användning inom process- och läkemedelsindustri. Det vill säga att på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt tillgodogöra sig de ekosystemtjänster som skogens svampar tillhandahåller.

Inom FORE-konceptet förespråkas en helhetssyn på nyttjandet av skogen som naturresurs till såväl massa och papper som till energi och biprodukter i form av värdefulla kemikalier. För att detta ska vara miljömässigt hållbart och energieffektivt i längden krävs det att trädtillväxten kan bibehållas eller rentav ökas. Svenskt skogsbruk står idag inför ett systemskifte där även grenar, toppar och stubbar nyttjas i ökande utsträckning. Sådan helträdsavverkning och stubbrytning har stor inverkan på skogsekosystemet i stort och utförseln av mineralnäringsämnen från ekosystemen blir avsevärt högre än vid traditionell stamvedsavverkning. Detta är av stor betydelse för framtida produktion av skogsråvara.

Storleken på den pool av näringsämnen som är tillgänglig för trädens tillväxt styrs av en rad olika markprocesser. Två av de viktigaste processerna som naturligt återför näring till systemet är vittring av mineral och nedbrytning av dött organiskt material. I båda dessa processer är svampar och bakterier starkt involverade, då dessa mikroorganismer utsöndrar flera ämnen som påskyndar förloppen, t ex enzymer och organiska syror. Detta kan ses som ett viktigt exempel på så kallade ekosystemtjänster som fungerande naturmiljöer levererar. Inom detta delprojekt kommer mekanismerna bakom dessa ekosystemtjänster för mineralnäringstillförsel att studeras i detalj, dels för att undersöka omfattningen av deras effekter och dels för att undersöka hur de kan regleras. Nya kemiska analysmetoder kommer att utvecklas och, i kombination med avancerad mikroskopiteknik och molekylärbiologiska metoder, användas för att kunna studera dessa processer i både lab- och fältförsök. I odlingsförsök kommer omgivande faktorers inverkan på mikroorganismernas metabolism att studeras och utsöndrade föreningar med betydelse för vittring och nedbryning av organiskt material att identifieras.

En i sammanhanget väsentlig fråga att besvara är huruvida en minskad näringsåterförsel genom nedbrytning, till följd av större uttag av biomassa, kan kompenseras för genom en ökad mineralvittring. Resultaten kommer att bidra till ökad kunskap kring FORE-konceptet ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare kan identifierade kemiska substanser utgöra en källa till nya skogsbaserade naturprodukter. Enzymer och komplexbildare kan exempelvis användas till miljövänlig förbehandling av massaved, och andra metaboliter kan visa sig vara potentiella läkemedel. Inom projektet kommer därför extrakt från svampodlingarna att tas ut samt screenas efter antibakteriell aktivitet och annan biologisk aktivitet.

logo

Kontaktperson

Delprojektledare
Dan Bylund, professor
Bengt-Gunnar Jonsson, professor

Finansiär

Logo Länsstyrelsen