Miljöhorisont 2020 beviljades medel från EU:s regionala utvecklingsfond för att utifrån Mittuniversitetets kompetens och regionala aktörers intressen bygga kontaktnät för att leda till en tydlig och känd miljöprofil för regionen.

Vid Mittuniversitetet finns kvalificerad kompetens inom naturvetenskap, teknik och miljövetenskap som kan bidra med kunskaper och innovation för lösningar på dagens och framtidens miljöutmaningar. Dessutom finns en väl utvecklad infrastuktur och ett nationellt och internationellt vetenskapligt kontaktnät inom dessa områden. Vi har därför identifierat ett viktigt utvecklingsområde där vi med en kunskapsbaserad ansats kan bidra till regional utveckling genom Mellersta Norrlands operativa program och samtidigt bidra till strategin inom Horizon 2020.

Förstudien Miljöhorisont 2020 beviljades medel från EU:s regionala utvecklingsfond för att utifrån Mittuniversitetets kompetens och regionala aktörers intressen bygga kontaktnät för att leda till en tydlig och känd miljöprofil för regionen. Medlen används till att bygga strategiska nätverk mellan forskare inom miljöområdet vid Mittuniversitetet och med regionala aktörer inom kommuner, länsstyrelser, skogsstyrelsen, landsting, privat näringsliv och ideella organisationer. Miljöhorisont 2020 är ett brett nätverkskoncept och i denna förstudie ingår ett antal områden som var för sig behandlar områden som är relevanta för att möjliggöra hög innovationsgrad kopplat till utveckling av kunskapsbaserade tjänster, produkter och processer. Det handlar om miljörelaterade företagstjänster, nya bioprodukter, förnybar bioenergi, hållbart samhällsbyggande, rening av mark, vatten och industriprocesser och samt miljöövervakning. Projekten är valda så att de bidrar till investeringar i smart och hållbar tillväxt för alla på olika sätt.
Syftet med förstudien är att utmynna i samarbete inom miljöområdet och lägga grunden för strategiskt viktiga projekt som passar för att söka medel från EUs strukturfondsprogram perioden 2014-2020.

Förstudien ses också som ett första steg för att bygga upp en mer sammanhållen miljö vid Mittuniversitetet som kan adressera frågor inom delar av miljöområdet relaterade till strategin inom Horizon 2020 samt inom det regionala operativa programmet i Mellersta Norrland. Arbetet med att utveckla miljön sker i samverkan med regionala aktörer och förstudien har redan knutit et flertal företag och andra regionala aktörer till att delta i den kommande ansökan.

Förstudien består av dessa olika delområden:

  1. Bioenergi
  2. Effektiv naturvård
  3. Hållbart samhällsbyggande
  4. Mark- och vattenrening
  5. Miljösystem analys
  6. Nyttiggörande, innovation och kommersialisering
  7. Miljösensorteknik
  8. Skador inom gröna näringar
logo

Finansiär