Projektet "Svensk Enkät Laddbara Fordon - introduktionsfas (SELF-I)" leds av Lindholmen Science Park och är ett samarbetsprojekt mellan forskare från Mittuniversitetet, Umeå universitet och Gävle högskola. I projektet ingår en rad olika arbetspaket med olika inriktning. Mittuniversitetet ansvarar för arbetspaketet som heter ”Regionala skillnader och rörlighetsmönster”.

Utmaningen
Till 2030 ska Sverige enligt regeringens vision nå en ”fossiloberoende fordonsflotta”, vilket innebär att vägtransporterna i huvudsak ska drivas med biodrivmedel eller elektricitet. Eftersom detta är en ny och ambitiös vision, som ska genomföras med relativt ny teknik, finns det också begränsad kunskap om hur detta ska gå till. 

Målet
Projektet ska ta fram en nationell enkät riktad till elfordonsägare och elfordonsbilister. Syftet med enkäten är bland annat att få reda på vad elbilsanvändarna tycker om infrastrukturen runt elfordon, vilka incitament som gjort att de valt elfordon, vilka hinder som finns för användandet och vad de tror behövs för att fler ska övergå till fossilfria fordon. Forskaren Kristina Zampoukos från Mittuniversitetet ska också titta på regionala skillnader i elbilsanvändning, för att få en karta över hur det ser ut i olika delar av Sverige och indikationer på vilken typ av politik som behövs (regionalt och lokalt) för att övergå till elfordon.

Vinsten
För att kunna planera för samhället behöver vi veta hur vi ska gå till väga och vad som behövs för att uppnå visionen. Enkäten - som ska upprepas regelbundet för att se hur mönster och strukturer förändras - kommer kunna ge ett underlag för konsumentupplysning och beslutsfattande i frågan.

För mer information, kontakta