Bemanningsföretagens och svenska gästarbetares inverkan på Norges arbetsmarknadspolitik

Projektet “The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work” finansieras av Norges forskningsråd 2013-2017. Projektet leds av Anders Underthun vid Arbeidsforskningsinstitutt (AFI) och Högskolan i Akershus. Det är ett samarbetsprojekt med bland annat Mittuniversitetet, Universitetet i Oslo och Norsk Institutt før By- og Regionplanering (NIBR),

Bakgrund
Ur ett norskt perspektiv finns farhågor om att migrationen av tillfälliga ”gästarbetare” ska medföra att den norska modellen urholkas, med färre fackligt anslutna, försämrade arbetsvillkor och lönedumpning som följd. Samtidigt är till exempel norsk sjukvård beroende av bland annat svenska sjuksystrar för att klara av sitt uppdrag. Detta projekt studerar internationaliseringen av arbetslivet och vilken roll bemanningsföretagen spelar då det gäller migration från Sverige och Lettland till Norge. 

Frågeställningar 
Mittuniversitetets engagemang gäller särskilt den migration som sker från Sverige till Norge, och vilka rörlighetsstrategier individerna använder sig av på dagens flexibla och internationaliserade arbetsmarknad. Under vilka villkor arbetar den svenska migrantarbetskraften i Norge? Finns det grupper som förmår använda sig av rörligheten och bemanningsföretagen för att skaffa sig fördelar i form av exempelvis högre löner och bättre villkor? Är ett tillfälligt arbete i Norge en lösning för den som gått arbetslös i Sverige? Hur beskrivs den svenska arbetskraften av arbetsgivare, kollegor och av de svenska migrantarbetarna själva?

Tilvägagångssätt
Projektets empiriska underlag utgörs av intervjuer med svenska sjuksköterskor som periodvis arbetar i Norge och som kommer till Norge via ett bemanningsföretag, intervjuer med företrädare för bemanningsföretag som agerar på den norska marknaden för sjuksköterskepersonal, fokusgruppintervjuer med lageranställda (både fastanställd och inhyrd personal, både norska och svenska arbetstagare) samt intervjuer med personer i chefsposition som rekryterar delar av lagerpersonalen från bemanningsföretag. Ett av delprojekten bygger även på intervjuer med migrantarbetare från Lettland.

För mer information, kontakta