Turism definieras som människors resande och vistelse utanför sina normala bostads- och arbetsområden. Turismvetenskap studerar villkoren för detta, fördjupar kunskaper kring företag och organisationer inom turismen samt analyserar vilka olika former av effekter turismen ger på destinationen.

Turismvetenskap är ett studie- och forskningsområde med helhetssyn där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar. Men turism kan inte vara ett isolerat studieområde. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser har visat sig spela en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Därför är det viktigt att kunna sätta in turismvetenskapen i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Turismvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som utvecklats till eget ämne vid Mittuniversitetet.

I många sammanhang ses turism som en del av det mer bredare begreppet "leisure" som innefattar fritid och rekreation. Det är ett område där studierna inriktas på människors beteenden och hur deras fritidsintressen och rekreationsbehov tillfredsställs. Oavsett vilken typ av turism det gäller så ställs krav på hög kvalitet i turistnäringens och destinationernas sätt att fungera. Det som erbjuds ska motsvara turisternas förväntningar. Det är därför en fråga om att göra strategiska val för att utveckla en väl fungerande turism och en lönsam turistnäring.

Kurser i turismvetenskap erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Östersund.

Vid Mittuniversitetet finns utbildning i turismvetenskap på såväl grundnivå som avancerad nivå (master och magister) samt på forskarutbildningsnivå.

Utbildningen på grundnivå bedrivs främst inom Turismprogrammet, där turismvetenskap är ett valbart huvudområde i examen. Vissa kurser erbjuds också som fristående distanskurser.

Utbildning inom detta område är en grund för kvalificerad yrkesverksamhet i alla delar av turismsektorn.