Våra ämnen

Spara favorit 2 jan januari 2019

Läs mer om våra ämnen:

Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Ämnets kärna består av de olika aktiviteter som företag vidtar för att skapa lönsamma affärer.

Geografi

Geografi är ett ämne där vi studerar miljö- och samhällsfrågor i olika delar av världen, i städer och på landsbygden. Geografiämnet betonar särskilt samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv på hur naturen och människan format och formar landskapet - från den senaste istiden fram till dagens och morgondagens landskap.

Juridik

Juridik handlar om rättsreglerna som finns i samhället och hur rättsreglerna ska tillämpas. Vad vi än gör och var vi än befinner oss finns det regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter. Utan ett ordnat regelverk för vårt handlande och vår samvaro skulle samhället inte fungera.

Kulturgeografi

Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspel mellan människan, samhället och miljön på olika nivåer; från individ till lokal, regional, nationell och global nivå. Kulturgeografi handlar om att förstå och sätta in företeelser i ibland mycket komplexa och föränderlig 

Nationalekonomi

Nationalekonomin erbjuder en spännande väg för att förstå hur samhället fungerar i olika perspektiv. Inom ämnet behandlas allt från den enskilda individens och familjens situation till den internationella ekonomins sätt att fungera.ss ingress

Statistik

Med statistik skapar du ordning ur kaos genom att samla in fakta och uppgifter för analys och tolkning. Resultatet ligger sedan till grund för stora och små beslut inom både privat och offentlig sektor. Eftersom dagens informationsmängd är så stor behövs också tekniska hjälpmedel i form av olika programvaror för att lyckas. Och, inte minst, den rätta kunskapen för att kunna ta sig an uppgiften.

Turismvetenskap

Turism definieras som människors resande och vistelse utanför sina normala bostads- och arbetsområden. Turismvetenskap studerar villkoren för detta, fördjupar kunskaper kring företag och organisationer inom turismen samt analyserar vilka olika former av effekter turismen ger på destinationen.