Forskningsprojekt inom folkhälsovetenskap

Den forskning som bedrivs inom folkhälsovetenskap finns i huvudsak inom fem områden.

Det första handlar om arbetslivet och ställer frågor om t ex arbetsrelaterad stress och arbetstider, om den psykosociala arbetsmiljön och om mätinstrument för att mäta positiva och negativa faktorer i arbetsmiljön. Det andra huvudområdet handlar om barns och ungdomars hälsa och ställer t exempelvis frågor om skolelevers psykosociala arbetsmiljö ur ett genusperspektiv, psykisk hälsa bland ungdomar och bostadsområdets betydelse för hälsa.

 

Det tredje huvudområdet handlar om våld och våldsproblematik utifrån olika aspekter så som genus, ålder och sammanhang samt konsekvenser av våldet. Det fjärde huvudområdet handlar om relationen mellan psykosociala faktorer och somatiska sjukdomar (t.ex. hjärtproblem). Det femte huvudområdet handlar om psykisk ohälsa i olika grupper.

 

 

Aktuella forskningsprojekt inom folkhälsovetenskapen:

 

1. Challenging Gender Katja Gillander Gådin

Vetenskapsrådet utnämnde 2006 forskningsprogrammet Challenging Gender till ett av tre Centers of Gender Excellence i Sverige. Miljön tilldelas 20 miljoner kronor under fem år, 2007 - 2011. Programmet har sin hemvist vid Umeå Centre for Gender Studies, UCGS. Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet ingår som samarbetspartner.

 

Deltemat normalisering har sin bas vid Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Dess fokus är inriktat på hur det i institutionella normaliseringsprocesser inom exempelvis socialtjänst och skola skapas krav på likhet och konformitet i genusrelationer, men samtidigt också i och genom andra maktrelationer som ”ras”/etnicitet, klass och ålder/generation. Katja Gillander Gådins forskning handlar om våld och sexuella trakasserier i skolan och normaliseringsprocesser.

 

2. Ungas Hälsosamma Utveckling Katja Gillander Gådin

Folkhälsoinstitutet är koordinator för en regeringssatsning på barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande under 2009-2011 och Östersunds kommun är en av sex utvalda kommuner.

 

I projektet ingår t ex en intervention i en senareskola, en longitudinell enkätstudie om skolelevers arbetsmiljö och hälsa, en utvärdering av metoden DISA samt ett utvecklingsarbete av 'photovoice', en metod för ökad empowerment bland gymnasieelever. En doktorand (Maria Warne) och en licentiand (Heléne Zetterström Dahlqvist) är knutna till projektet.

 

3.   ALLIES: Teachers' and Parents' Alliance for Early Violence Prevention

in Pre-School Katja Gillander Gådin

Partner i ett EU-projekt som handlar om att förebygga våld bland elever i förskolan. Projektet heter Allies och koordineras av forskare vid universitetet i Uleåborg.

 

4.   Våld mot äldre och relaterade faktorer. Europeisk projekt (ABUEL)

Här undersöks förekomsten av våld samt dess prediktorer och konsekvenser

Joaquim Soares m.fl.

 

5.   Våld i närstående relationer (kvinnor/män som både förövare/offer).

Europeisk projekt (DOVE)

Här undersöks förekomsten av våld samt dess prediktorer och konsekvenser

Örjan Sundin, Joaquim Soares m. fl.

 

6.   Childhood Sexual Abuse, Adolescent Sexuality and HIV in sub-Saharan Africa  Gloria Macassa, Joaquim Soares

 

7.   Burnout

Här undersöks förekomsten av burnout I olika grupper samt dess prediktorer och konsekvenser Joaquim Soares

 

8.   WOLF-projektet

WOLF-projektet (Work Lipids and Fibrinogen) startade som en individuell hälsoundersökning av anställda vid företag eller delar av företag. Syftet med studien var ursprungligen att studera arbetsrelaterade faktorers betydelse för riskfaktorutveckling för hjärtinfarkt. Därefter har andra utfall studerats, t.ex. stress, sömnbesvär, muskuloskeletala besvär och cancer.

 

Datainsamlingen startade i Stockholm 1992 och därefter har även Norrland inkluderats. Den senaste enkätstudien genomfördes 2009. Under våren 2010 gjordes samkörning med bl.a. dödsorsaksregistret, cancerregistret och slutenvårdsregistret för att kunna göra longitudinella analyser med sjukdomsutfall.

 

Övriga forskningsprojekt inom ämnet folkhälsovetenskap:

 

9.   Skador hos äldre i Iran

Här undersöks förekomst av skador hos äldre samt dess prediktorer och konsekvenser Reza Sotoudeh, Joaquim Soares

 

10.  Psykosociala faktorer och medfödda hjärtfel i Iran

Här undersöks den psykiska välbefinnandet hos vuxna med medfödda hjärtfel i jämförelse med icke-sjuka personer Bahareh Eslami, Joaquim Soares

 

11.  Hälsa bland barn och ungdomar med utländsk härkomst  Heidi Carlerby 

 

12.  Psykisk ohälsa bland ungdomar Heléne Zetterström Dahlqvist Licentiand folkhälsovetenskap.
Projektet handlar om utvärdering av en kognitivt inriktad metod för att förebygga depressiva symtom och stress hos tjejer i skolår 7 och 8.

 

13.   Skolan som en stödjande miljö för psykisk hälsa. I projektet studeras metoder i grund- och gymnasieskolan för empowerment och genuin delaktighet. Maria Warne

 

14.  Adolescent Mental Health and Gendered Living Conditions  Evelina Landstedt

Folkhälsovetenskap och genusanalys av livsvillkorens betydelse för gymnasieungdomars psykiska hälsa. Ett forskningsprojekt med kvalitativ och kvantitativ ansats i syfte att studera vad som påverkar gymnasieungdomars psykiska hälsa samt att genom en genusanalys fördjupa kunskapen om genusmönster i ungas psykiska hälsa.