Forskningen i ämnet idrottsvetenskap har två huvudsakliga inriktningar; prestationsidrott och fysisk aktivitet & hälsa.

Inriktningen mot prestationsidrott syftar ytterst till att bringa mer kunskap om hur människokroppen responderar på fysisk aktivitet av varierande typ och grad. Denna kunskap skall vara tillämplig på den yttersta idrottseliten men också för motionärer och för att främja hälsa. Området fysisk aktivitet och hälsa inkluderar även sociala och beteendemässiga perspektiv på hur människan påverkas av fysisk aktivitet och inaktivitet.

Forskningsinriktning
Exempel på aktuella idrottsvetenskapliga forskningsprojekt vid institutionen studerar skelettmuskelns anpassning till styrketräning och långvarig avlastning eller inaktivitet och styrketräning som motmedel till muskelförtvining. Specifikt undersöks förändringar i bland annat muskelns funktion och volym, och i muskelvävnadsprover, gener och signaler som är av betydelse för muskelns proteinomsättning. Andra angelägna projekt studerar effekter av excentriska muskelaktioner och kombinerad styrke- och uthållighetsträning. Effekter av livslångt tränande på muskel, hjärta prestation och hälsa undersöks hos män och kvinnor +80 år (Per Tesch).

En prospektiv interventionsstudie undersöker metoder för att förhindra uppkomst av främre korsbandsskador hos alpina skidåkare. Ett annat projekt som ytterst syftar till att reducera skador och förbättra träningsmetoder undersöker i detalj akuta mjukdelsskador hos elitfotbollsspelare. Inom ramen för ett projekt som undersökt effekter av ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram studeras långtidseffekten (5-års uppföljning) på sjukskrivningsgrad, välmående, välbefinnande, fysisk aktivitet, funktion och smärta. Effekter av ökad fysisk aktivitet på fysisk självkänsla och aktivitetsnivå hos invandrarflickor studeras också (Marie Alricsson).

En annan forskningslinje studerar olika rörelseformer ur ett kombinerat integrativt fysiologiskt och biomekaniskt perspektiv. Den innefattar analyser av energiomsättning och blodflöde och mätningar av kraft, rörelse och muskelaktivitet. Av speciellt intresse är att utveckla teknologi som kan användas i både laboratoriemiljö och fält samt interaktiv överföring. Sammantaget ger den kombinerade metodiken unika möjligheter för att förstå och definiera centrala mekanismer kopplade till prestation (HC Holmberg).

Akuta och kroniska effekter av fysisk träning på muskel och cirkulationsapparat undersöks mer specifikt med avseende på i) skelett och hjärtmuskelns syreupptagning och blodflöde, ii) blodflödets fördelning inom en arbetande muskel samt iii) kopplingen mellan muskelaktivering och energiomsättning. Ett annat projekt undersöker effekter av avslappning och specifik skjutträning på skjutförmåga hos skidskyttar (Marko Laaksonen).

Metoder och laboratorier
Den laborativa verksamheten sker i huvudsak vid Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Campus Östersund. Här finns motsvarande ca 800 kvm laboratorier med ”state of the art” utrustning för biomekaniska studier och för mätning av fysisk prestation; aerob och anaerob arbetsförmåga, muskelstyrka etc. Analysutrustning mäter bland annat syreupptagning och energiomsättning under arbete. Laboratorier omfattar avancerade löpband och ergometrar för t.ex. ben- och armcykling, rodd, kajak och specifika styrkeövningar. Tillhörande utrustning med sensorer mäter tex muskelkraft och effekt med hjälp av kraftgivare och –plattor och elektromyografi (EMG). Betydelsefull utrustning tillåter detaljerade rörelseanalyser vid tex skidåkning, löpning och olika styrkeövningar. Metodik (DXA) finns också för bestämning av ben- och muskelmassa. Verksamheten omfattar också ett våt- och biokemilaboratorium.

Metodutveckling
Inom de olika forskningsgrupperna sker metodutveckling som syftar till att validera och förbättra t.ex. träningsredskap, tekniker och mjukvara för att mäta olika typer av prestation. 

Internationellt samarbete
Omfattande forskarutbyte sker med andra laboratorier och forskare vid andra universitet i Sverige, USA och en rad europeiska länder.

Utbildning
Ett omfattande seminarieprogram bjuder regelbundet in nationella och internationella forskare. Symposier anordnas också återkommande vid institutionen för externa forskare, tränare, sjukgymnaster.

Publikationer
Se publikationslistor och nedladdningsbara publikationer för institutionens seniora forskare Per Tesch, Marie Alricsson, HC Holmberg, Marko Laaksonen och Peter Schantz.