Inom Rehabiliteringsvetenskap bedrivs forskning om olika frågor som rör hälsa och rehabilitering i arbetslivet

Arbetsmarknadsdeltagande och hälsa

Sverige befinner sig i ett Europeiskt perspektiv i toppgruppen när det gäller frånvaro från arbetet bland dem som räknas som sysselsatta, bland annat på grund av hög sjukfrånvaro. Omkring en miljon individer i arbetsför ålder lever på olika försörjningssystem.

Att så många i arbetsför ålder står utanför arbetslivet innebär ökade risker för sociala och ekonomiska problem bland individer, men det innebär också att hela den ekonomiska basen för välfärdssamhället tunnas ut. I ljuset av detta är det angeläget att studera vilka arbetslivsfaktorer som påverkar individens hälsa samt vilka faktorer som kan stimulera individens återgång till arbete och annan aktivitet vid sjukskrivning och arbetslöshet.

Mångvetenskapligt forskningsområde

Rehabiliteringsvetenskap är ett mångvetenskapligt forskningsområde där man söker kunskap om hur individer med funktionsnedsättning (fysisk, psykisk, social) kan stimuleras, och hur omgivningen kan anpassas, så att individen når ökad delaktighet i samhälls- och arbetsliv. Inom rehabiliteringsvetenskap betonas även förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, det vill säga åtgärder som kan vidtas i syfte att förebygga ohälsa och förbättra hälsan. Exempel på forskningsfrågor är: Hur skapar man hälsosamma arbetsplatser? Hur kan ohälsa och sjukfrånvaro förebyggas? Hur kan långtidssjukskrivna stimuleras till återgång i arbetet och hur bedriver man framgångsrik rehabilitering?

Fokus på hälsa och ohälsa i arbetslivet

Gemensamt för huvuddelen av forskningen inom rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet är att den fokuserar på frågor som rör hälsa och ohälsa i arbetslivet. Exempel på forskningsområden är: Arbetslivsinriktad rehabilitering, Arbetsliv och hälsa bland äldre; Balansen mellan arbetsliv och familjeliv; Hälsofrämjande insatser i arbetslivet; Konsekvenser av sjukskrivning och arbetslöshet; Ledarskap och hälsa; Personliga ombud och Case management; Psykosocial arbetsmiljö och hälsa; Sjukfrånvaro ur ett regionalt perspektiv.

Forskningsmiljö

Forskningsmiljön består av forskare från skilda vetenskapliga discipliner som bedriver forskning och utveckling utifrån gemensamma problemställningar. Det möjliggör ny kunskap som sannolikt inte skulle kunna genereras om forskning och utveckling bedrivs enbart vid de ämnesbaserade institutionerna var för sig.

Forskarna samarbetar bland annat med forskare i Australien, Storbritannien, USA och Norge, samt med forskare från Umeå universitet, Uppsala universitet och Karolinska institutet i Sverige. Forskningen i rehabiliteringsvetenskap har en nära anknytning till forskarnätverket Centrum för rehabiliteringsforskning (CRF).