Varför är så många sjukskrivna från jobbet? Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? Rehabiliteringsvetenskap handlar om hur arbetslivet och samhället kan anpassas och individen rustas så att hälsa främjas, ohälsa förebyggs och att de som ändå drabbas av sjukdom eller skada får en väl fungerande rehabilitering.

Sjukfrånvaro och ohälsa är ett stort problem. För individen leder långvarig sjukfrånvaro ofta till en känsla av utanförskap. Man tappar självförtroende och självkänsla och ju längre tid som frånvarande, desto mer inaktuell blir ens kompetens. Sjukfrånvaro är också problematiskt för företaget och samhället. Ett hälsosamt arbetsliv har således stor betydelse för indivders välbefinnande, men också för företags och organisationers utveckling.

Rehabilitering är en komplex verksamhet som kräver kunskap inom flera olika områden och är därför ett mångvetenskapligt ämne. Inom rehabiliteringsvetenskap betonas även förebyggande och hälsofrämjande insatser, det vill säga åtgärder som kan vidtas för att förebygga ohälsa och förbättra hälsa.

Fyra centrala begrepp är:

  1. Resursmobilisering; fokus ligger på resurserna och inte på hindren.
  2. Kommunikation; till exempel bemötande, förhållningssätt och relation.
  3. Samverkan; mellan individ, organisation och olika myndigheter.
  4. Helhetssyn; individen måste ses i ett helhetsperspektiv.

 För dig som är intresserad av rehabiliteringsvetenskap erbjuder Mittuniversitetet Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp. Programmet går på halvfart distans och är ortsövergripande, med sammankomster både i Sundsvall och i Östersund. Vissa kurser erbjuds som It-distans. För dig som vill läsa vidare på avancerad nivå erbjuder vi Magisterprogrammet – Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp.  Utbildningen har ett nära samarbete med universitet i Australien och USA, varför möjligheter till internationella utbyten är goda.

Förutom det reguljära kursutbudet på grundnivå erbjuds olika typer av specialkurser så kallade breddkurser. Exempel på sådan är kurser om ADHD/DAMP.

Breddkurser är ett begrepp som används för kurser som ger färdigheter inom specifika delområden av ett ämne, men är oftast inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivåer.