Vi söker dig som är mellan 18–28 år och har jobbat inom handel (i butik) någon gång under de senaste tre månaderna. Din insats är att delta i en forskningsintervju. Dina svar bidrar till att öka kunskapen om unga vuxnas villkor och förväntningar i arbetslivet.

Studentfik, Grönborg

Forskningsintervju

Vid intervjun ges du möjlighet att berätta om dina upplevelser av arbetslivet. Intervjun leds av oss forskare och beräknas ta ca 1 timme.

Tillsammans kommer vi överens om tid för intervjun som kommer att genomföras per telefon. Om det är okej för dig kommer intervjun att spelas in.

 

Jag ställer gärna upp på en intervju

Frivilligt deltagande


Du kan närsomhelst, alltså före, under eller efter intervjun avbryta din medverkan utan att behöva ange någon anledning till detta. Att inte delta eller att avbryta får inga andra konsekvenser för dig.

All information kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet. Material och resultat från studien kommer att behandlas så att endast behöriga kan ta del av dem och det lagras på säker plats i 10 år.

Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och genom populärvetenskapliga publikationer och aktiviteter. Enskilda individer kommer inte att kunna identifieras i några publicerade rapporter. Det kommer alltså inte att framgå vad just du svarat eller ens att du har varit med i studien.

 

Forskning om arbetslivet

Projektet ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna” har till syfte är att beskriva och analysera de förväntningar som unga vuxna har på ledarskap, lärande och utveckling i arbetet och hur dessa aspekter kan förstås utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Forskningen finansieras av AFA Försäkringar och drivs av Mittuniversitetet under 2019–2023. I projektet medverkar även forskare från Högskolan i Gävle och Luleå tekniska universitet.

Kontaktuppgifter

Erika Wall, Mittuniversitetet
010-142 85 92

Anna Berg Jansson, Luleå tekniska universitet
0920-49 29 79

Sven Svensson, Högskolan i Gälve
070-719 53 87

Kontakt

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 92