Vill du delta i ett forskningsprojekt?

Spara favorit 25 okt oktober 2019
Studentfik, Grönborg

Vi söker dig som är mellan 18–28 år och som under den senaste månaden arbetat minst två arbetspass inom matvaruhandeln. Din insats är att delta i en fokusgruppsintervju. Dina svar bidrar till att öka kunskapen om unga vuxnas förväntningar på ledarskap och lärande i arbetet.

Fokusgruppsintervjuer

I en fokusgruppsintervju deltar du tillsammans ett antal andra unga vuxna handelsanställda. I den ledda intervjun ska ni samtala om era upplevelser av arbetslivet. Intervjun leds av oss forskare och beräknas ta ca 1,5 timme. Om gruppen ger sitt godkännande kommer intervjun spelas in.

Om du väljer att delta så kommer vi överens om tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att genomföras på en neutral plats som vi kommer överens om. Intervjun kommer alltså inte att genomföras på din arbetsplats och ingen på ditt arbete behöver veta om att du deltar.

Anmäl dig här

Frivilligt deltagande

Du kan närsomhelst, alltså före, under eller efter intervjun avbryta din medverkan utan att behöva ange någon anledning till detta. Att inte delta eller att avbryta får inga andra konsekvenser för dig.

All information kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet. Material och resultat från studien kommer att behandlas så att endast behöriga kan ta del av dem och det lagras på säker plats i 10 år.

Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och genom populärvetenskapliga publikationer och aktiviteter. Enskilda individer kommer inte att kunna identifieras i några publicerade rapporter. Det kommer alltså inte att framgå vad just du svarat eller ens att du har varit med i studien.

Forskning om arbetslivet

Projektet ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna” har till syfte är att beskriva och analysera de förväntningar som unga vuxna har på ledarskap, lärande och utveckling i arbetet och hur dessa aspekter kan förstås utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Forskningen finansieras av AFA Försäkringar och drivs av Mittuniversitetet under 2019–2023. I projektet medverkar även forskare från Högskolan i Gävle och Luleå tekniska universitet.

Kontaktuppgifter

Erika Wall, Mittuniversitetet
010-142 85 92

Anna Berg Jansson, Luleå tekniska universitet
0920-49 29 79

Sven Svensson, Högskolan i Gälve
070-719 53 87

Intresseanmälan: