Historia är ett insamlings-, organiserings- och detektivarbete. Den säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör idag.

Svedin_ bild 1.jpg

Kärlek, krig, politik och vad som stod på middagsbordet för 800 år sedan är alla delar av historien. Som student i historia kommer du att utveckla en förmåga att värdera tolkningar av det förflutna och sålla bland stora mängder information.

Vill du förstå världen, varför den ser ut som den gör idag eller hur den en gång såg ut? Är du intresserad hur man levde förr och hur det förflutna påverkar oss än idag? Då är historia ett ämne för dig!

Här får du lära dig om allt från antikens samhällen – t.ex. det klassiska Grekland och romarriket – till andra världskriget, kalla kriget och avkolonialiseringen. Krig, konflikter, revolutioner, kulturmöten och de olika världsreligionernas utveckling är bara några exempel på områden som behandlas inom kursens olika moment, som sträcker sig från historiens gryning fram till våra dagar.

Avdelningen för humaniora erbjuder kurser i historia från A- till och med magisternivå. Historia kan därmed utgöra huvudämne i en magisterexamen.

Målet med studier i historia är att uppnå förståelse för och kunskap om mänskligt handlande och samhällsförändringar i det förflutna. Utöver den forskning som bedrivs på C- och magisternivå, är i dag åtta doktorander och ett antal disputerade forskare verksamma vid avdelningen.

Redan på grundnivån ger vi dig redskap för att på egen hand söka vidare, förstå och förklara samhälleliga förändringsprocesser och människan som kulturskapare. Du får kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen och insikter i hur olika teoretiska utgångspunkter påverkar tolkningen av det förgångna. Studier av historievetenskapens källor och metoder är en annan viktig del. Det ger dig som historiestudent bättre förutsättningar, inte bara för att analysera dåtid men också för att förstå de fenomen och processer som sker just nu.

Dina historiestudier kan också utgöra en del av en lärarexamen eller leda vidare till uppgifter inom arkiv, muséer, offentlig förvaltning och journalistik. Utbildning på grundnivå utgör också en bra plattform för fortsatt utbildning på avancerad- och forskarnivå.

Historia vid Mittuniversitetet är ett starkt ämne i fråga om kompetens och forskningsverksamhet. Forskningsfälten har en kulturhistorisk prägel, där bland annat genusperspektivet ingår. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på de tidigmoderna och moderna epokerna (cirka 1500 till 1950) och på den process som kallas moderniseringen.

Historia är ett magister- och forskarutbildningsämne, vilket innebär att du kan avlägga magister- och doktorsexamen i ämnet. Inom de tidigare angivna forskningsfälten finns goda handledarresurser och det livaktiga högre seminariet utgör en god miljö att utvecklas i för dig som magisterstudent och doktorand. Förutom det reguljära kursutbudet på grund- och avancerad nivå erbjuder Mittuniversitetet breddkurser i historia som till exempel Kriminalitetshistoria, Rasismens historia eller Latinamerikansk historia. Breddkurser ger inte behörighet till nästa nivå i ämnet.

Kontaktinformation Historia

Ämnesansvarig
Erik Nydahl

Ämnesstudierektor
Erik Nydahl

Fakultetsadministratör
Katarina Näslund