Här studeras religioner i historia och nutid, ur flera olika aspekter. På kurserna samsas filosofiska, psykologiska och politiska perspektiv och religionerna sätts in i sina historiska sammanhang. Studierna börjar brett för att sedan fokusera på närstudier i form av självständiga arbeten.

52443-burning-candles.jpg

Våra kurser
På Religionsvetenskap A börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och antikens religioner. Genom studera de abrahamitiska religionernas relation till deras historia och samtid, synliggör kursen den historiska utvecklingen kring Medelhavet och i Europa. Sidenvägen och tvåflodlandets högkulturer binder också samman den historiska kontexten mellan Medelhavet och Indien och Kina.

På Religionsvetenskap B fortsätter vi framåt i historien med de fornnordiska och samiska  religiösa föreställningarna, men även med en tematisk religionsfilosofisk överblick, för att knyta samman de områden som hittills har studerats. Kursen har också en fördjupning i Esoterism och avslutas med ett självständigt arbete som väljs och studeras i samråd med handledare. Komna så här långt så har vi täckt de område kring vilka det bedrivs forskning vid religionsvetenskapen vid Mittuniversitet. Inom dessa tre områden ska de fördjupande studierna bedrivas under avslutningen av Religionsvetenskap B och sedan fortsätta under Religionsvetenskap C.

På Religionsvetenskap C börjar internationaliseringen av utbildningen. För den som har valt att specialisera sig inom det nordiska fältet ingår kandidatseminarier tillsammans med våra samarbetsuniversitet, bland andra Tartu Ülikool, universitetet i Tartu i Estland. Seminarierna börjar hösten 2015 och kommer dels att inbegripa uppsatsseminarierna, men även enskilda föreläsningar kring något aktuellt forskningsämne av forskarna vid respektive lärosäte. Seminarierna sker online och är en del i vår satsning på stark internationalisering.

Vår magisterutbildning, forskning och våra högre seminarier
Religionsvetenskapen vid Mittuniversitetet har tre forskningsfält. I det första, gnostiska rörelser under antiken och dess reception i västerländska esoteriska rörelser, företräds av Jörgen Magnusson.

Det andra företräds av Anna-Pya Sjödin som i sin forskning har studerat indiska religiösa texter och de mytologiska framställningar som de förmedlar.

Det tredje fältet är nordisk förkristen religion och kristnandet av Norden. Maths Bertell och Reinhard Hennig är de som är aktiva inom fältet.

På magisterkursen fortsätter du den inriktning du har valt under grundutbildningen.

Med studier inom något av våra tre forskningsfält förbereds du för att ta klivet upp på forskarnivå och genom våra internationella nätseminarier får du tillgång till ledande forskning inom ditt specialområde.

Kontaktinformation Religionsvetenskap

Ämnesansvarig
Jörgen Magnusson

Ämnesstudierektor
Anna-Pya Sjödin

Fakultetsadministratör
Carina Sundström