Vår forskning

Spara favorit 2 jan januari 2019

Forskning inom samhällsvetenskap

På institutionen bedrivs det samhällsvetenskaplig forskning inom fyra ämnen: Genusvetenskap, Kriminologi, Sociologi, och Statsvetenskap. Två av dessa är forskarutbildningsämnen: Sociologi som har samarbete med genusvetenskap och kriminologi samt Statsvetenskap. En stor del av forskningen sker inom ramen för Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Forskning inom humaniora

Forskningen är organiserad ämnesvis och i hög grad individuellt präglad. Informella ad hoc-grupper, som för diskussioner på väg mot projektforskning, finns i historia kring framväxten av städer kring Bottenhavet och i Nordnorge och kring det nordsvenska industrisamhället, och i litteraturvetenskap kring de norrländska städernas modernism med författare som till exempel Lars Ahlin och Lubbe Nordström.

Forskningen handlar väsentligen om den tidigmoderna och moderna tiden, 1500-tal – nutid, och om de mellannorrländska länens historia, kultur och kulturhistoria. Forskningen, i synnerhet i språk och litteratur, spänner emellertid också över ett stort fält innefattande bland annat Irland, Spanien, Sydamerika och USA.

Humanistisk forskning är svårfångad och svårförutsägbar. Den handlar om att förstå mänskligt skapande och handlande i förgångna, efter bästa förmåga återskapade kontexter eller i nutiden. Mycket av avdelningens forskning handlar om framväxten av det moderna eller moderniteten. I fokus finns identitet och genus.

Humanistisk forskning är textstudier och texttolkning. Institutionens forskare intresserar sig för litterära texter, historiska dokument, det muntliga berättandet, ord- och textdatabaser, och det materiella.

Institutionens engagemang i lärareutbildning reflekteras i ämnesdidaktisk forskning inom institutionens alla ämnen och i forskning kring bildning och bildningsvägar.

Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

NAFS består av forskare från Humanvetenskapliga fakulteten (HUV) vid Mittuniversitet. Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en rad samhällsvetenskapliga ämnen: kulturgeografi, turismvetenskap, psykologi, sociologi, företagsekonomi, genusvetenskap, rehabiliteringsvetenskap.