Genusvetenskapen syftar till att förstå och kritiskt granska maktstrukturer i samhället utifrån en unik transdisciplinär kompetens, med särskilt fokus på exempelvis genus, sexualitet, ras, etnicitet, klass, ålder, religion, könsuttryck, funktionsförmåga, kroppskonstitution, geopolitisk placering.

2539390-klotter-pa-jarnvagsvagn-3.jpg

Genusvetenskap är ett vetenskapligt ämne med en unik transdisciplinär kompetens vad gäller kunskap om och kritiska analyser av olika typer av maktstrukturer (såsom, men inte begränsat till: genus, sexualitet, ras, etnicitet, klass, ålder, religion, könsuttryck, funktionsförmåga, kroppskonstitution, geopolitisk placering) och hur de samvarierar med varandra i exempelvis samhälle, politik, kultur, teknik och mellanmänskliga relationer. Fokus för fältet är att på bred front undersöka, problematisera, ifrågasätta och förändra normativa föreställningar kring socio-kulturella maktstrukturer samt belysa vad sådana föreställningar gör i termer av maktrelationer, privilegier, diskriminering och förtryck i olika kontexter. Genusvetenskaplig kunskap innefattar ett reflexivt, kritiskt, ifrågasättande och kreativt förhållningssätt till vetenskaplig produktion, didaktik, skrivande och kunskapande.

På Mittuniversitetet erbjuder vi distanskurser i genusvetenskap på grund-, fortsättning och kandidatnivå såväl som ett mindre antal fristående kurser.

Förutom att genusvetenskap är ett eget ämne finns även Forum för Genusvetenskap (FGV) som är en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna forskning i genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Här ingår forskare som använder eller är nyfikna på ett genusperspektiv inom sitt eget ämne och FGV anordnar aktiviteter i såväl Sundsvall som Östersund. Läs mer om FGV här.

Medarbetare i genusvetenskap.

 

Kontakt

Angelika Sjöstedt

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 79