Studier i Svenska språket har du nytta av vad du än väljer att arbeta med. På kurserna tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på språkets historia, dialekter och grannspråk. Du får också god träning i att tala och skriva inför ditt yrkesliv.

business-meeting-group-of-people-in-office.jpg

Studierna i svenska språket på grundnivå GR (A och B) ger dig en introduktion i språkvetenskaplig teori och metod samt grundläggande kunskaper om det svenska språkets struktur och användning. Utbildningen utvecklar förmågan att analysera texter och ger kunskaper i talets och skriftens hantverk.

Kurserna belyser språkproblem i ett samhällsperspektiv och förmedlar kunskaper om svenska språkets varierande bruk alltefter syfte och sammanhang. Individens språkutveckling studeras, svenska språkets historiska utveckling samt dialekter och namn. Det ges också en introduktion i grannspråken danska och norska jämte en översiktlig orientering om de övriga språken i Norden. Dessa studier avslutas med en uppsatskurs där man i skriftlig form redovisar resultatet av en undersökning (självständigt arbete). Vidare kan man fördjupa sina insikter i ämnet, med en tredje kurs GR (C), vilken innehåller två moment i form av en läskurs och en teori- och metodkurs med vetenskaplig uppsats. Kurserna på grundnivå erbjuder vi normalt på både halvfart och helfart. Om du vill fördjupa dig ytterligare kan du läsa ämnet på avancerad nivå (AV) inom magisterprogrammet. Detta innebär två terminers vidare studier.

Svenska som andraspråk ger en ämnesteoretisk utbildning för den som vill undervisa elever med annat modersmål än svenska. Här studeras det svenska språkets uppbyggnad i ett jämförande perspektiv. Både Svenska språket och Svenska som andraspråk rymmer didaktiska inslag. Det innebär en koppling mellan teori och praktik, vilket avspeglas i kursernas litteratur, arbetsuppgifter och diskussioner. Detta ska vara till nytta för både blivande lärare och dem som har tänkt sig annan yrkesverksamhet.

Våra kurser läses i allmänhet som distanskurser med träffar på campus.

Utöver det reguljära kursutbudet erbjuder Mittuniversitetet inom ramen för svenska språket även kortare bredd- och fortbildningskurser. Vi erbjuder också kurser i svenska för utländska studenter.

Kontaktinformation Svenska språket

Ämnesansvarig
Ann-Catrine Edlund

Ämnesstudierektor
Helena Andersson

Fakultetsadministratör
Carina Sundström