Vad betyder det att leda värderingsbaserat?

Spara favorit

Ledare och ledarskapsteam som jobbar värderingsbaserat är tydliga med vad som är viktigast för organisationens framgång. De har en klar bild över vilka beteenden, attityder och ord som leder till framgång samt går själva före med gott exempel för att skapa den kulturen. Värderingsbaserade ledare ser sig själva som högst ansvariga för organisationens framgång. Det innebär att de gör vad som behövs för att medarbetarna ska ha rätt förutsättningar för att kunna vara delaktiga. Att leda värderingsbaserat innebär att lyssna och observera samt skapa forum för dialog i ledningsteamet och bland medarbetare där möjlighet ges att coacha medarbetarna och varandra. Lärande är ett centralt begrepp i värderingsbaserat ledarskap där händelser från den egna verksamheten används för att skapa förståelse för ständiga förbättringar. Några egenskaper bland ledarskapteam som jobbar värderingsbaserat är:

  • Jobbar proaktivt och långsiktigt istället för att ständigt släcka bränder
  • Jobbar utifrån ”varför” bakom beslut
  • Skapar en bra balans mellan struktur, kultur och identitet
  • Är medvetna om den kultur som präglar organisationen och hur den påverkar resultatet
  • Hittar en synergi mellan struktur och kultur för att åstadkomma en hållbar kvalitetsutveckling
  • Tar beslut förankrade i organisationens värderingar och vision
  • Använder coaching som integrerad process på alla nivåer som stöd i både ständiga förbättringar samt utveckling av arbetsmiljön
  • Utvecklar ett gemensamt ledarskap som främjar helhetssyn, lärande och samskapande