KAMPRAD

Spara favorit 22 okt oktober 2019

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso-och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande.

Projektbeskrivning

Svårt sjuka patienter förflyttas ett flertal gånger i vårdkedjan, vilket kan vara påfrestande och förenat med risker för såväl patienter som personal. Det övergripande syftet medprojektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso-och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande. Projektet kommer att drivas som ett tvärvetenskapligt projekt mellanämnena omvårdnad och kvalitetsteknikför att skapanya infallsvinklar för att uppnå projektets syfte. Projektets metodansats är fallstudier och aktionsforskning dåempirin kommer att samlas in i de medverkande organisationerna. Projektet bygger på ett interaktivt och inkluderande angreppssätt där projektgruppen kontinuerligttestar och utvärderar arbetssätt och metoder tillsammans med de medverkande organisationerna. Genom att utgå från chefers och medarbetares behov av coachning, patienter och närståendes uppfattning av värdeskapande, orsaker till återinläggningar på IVA samt oönskade händelser i samband med förflyttning, skaprojektetgenerera underlag för att säkra även andra vårdkedjor. Det finns idagmycket begränsad forskning inom området och projektet har ett organisatoriskt, ekonomiskt ochetiskt värde likväl somett samhällsvärde. För att hälso-och sjukvården ska använda sina resurser på bästa möjliga sätt behöver de processer som finns säkerställas för att ge bästa möjliga värde för patienter, anhöriga och samhället i stort.

Samhällsnytta

Förberedelserna och organiseringi samband med en patientomflyttning från IVA till allmän vårdavdelning är av stor vikt för såväl närstående som för personen som förflyttas, men också för hälso-och sjukvårdsekonomin då en intensivvårdsplats är dyr och platserna få. Detta projektavser att ge ny kunskap om hur vårdkedjor kan förbättras och göras säkrare och mer effektiva. Svårt sjuka patienter förflyttas ett flertal gånger i vårdkedjan vilket kan vara påfrestande för patienter och närstående men också för medarbetarna i vården. Hälso-och sjukvården har begränsade resurser samtidigt som det åläggs ansvar för en god, säker men också personcentrerad vård där såväl patienter som närstående ges möjlighet att medverka. För patienterna är det också en risk förknippat med att förflyttas, då en återinläggning på IVA efter att ha blivit förflyttad innebär ökad mortalitet.

Samarbetsorganisationer

Samarbetspartner i projektet är Landstinget Västernorrland, samt region Jämtland-Härjedalen. I projektet ingår även en etablerad kontakt med en av de ledande forskarna inom området patientsäkerhet och vårdkontinuitet; Prof. Wendy Chaboyer, Australien. Genom denna kontakt finns stora möjligheter till internationell medverkan i projektet. Olika patientföreningar kommer också att tillfrågas som referensgrupp.

Spridning av resultat

För att säkra spridning av resultat kommer det kontinuerligt under projektetsgång att byggas upp en kunskapsbas för spridning av erhållna resultat till andra vårdkedjor samt andra hälso-och sjukvårdsorganisationer. Detta ska skevia deltagande i konferenser, föreläsningar för kliniska verksamheten såväl lokalt som nationellt, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och rapporter samt via en hemsida som skall upprättas.