Östersunds kommun

Spara favorit 21 okt oktober 2019

Syftet med projektet är att i samverkan mellan Östersunds kommun och kvalitetsteknik på Mittuniversitetet utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med medarbetare, vårdnadshavare och barn och i samverkan med huvudman.

Kvalitet i förskolan

Östersunds kommun vill utveckla förskolorna i kommunen genom att skapa attraktiva arbetsplatser med en utvecklande och lärande miljö för både personal och barn. För att skapa detta kommer Östersunds kommun tillsammans med ämnet kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet utveckla metoder och arbetssätt för samsyn vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förmågan hos kommunens förskolor att tillsammans med huvudman arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. En ökad förmåga att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete är eftersträvansvärt för de flesta organisationer men kan endast ske genom eget utvecklingsarbete. Den kan inte köpas in utifrån, den kan heller inte beordras fram utan den måste förklaras, förstås, tränas med tillämpning och efterfrågas över tid. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole-och skolenhetsnivå.

Syfte

Syftet med projektet är att i samverkan mellan Östersunds kommun och kvalitetsteknik på Miun utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med medarbetare, vårdnadshavare och barn och i samverkan med huvudman. Projektet bygger på att successivt förändra beteenden kring hur personal i förskolan och huvudman tar sig an och systematiskt driver utveckling av sin verksamhet.

Mål

Målet är att skapa förutsättningar för att Östersunds kommuns förskolor ska blir Sveriges bästa förskolor genom att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Detta ska uppnås genom ett så väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete att huvudmannen kan fatta beslut gällande förskolornas förutsättningar som leder till hög måluppfyllelse för alla barn i Östersund kommunala förskolor.