Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) erbjuder utbildning och forskning inom ämnena matematik, naturvetenskap samt ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.

Matematik

Forskning i matematik vid Mittuniversitetet bedrivs till största delen inom områdena komplex analys, diskret matematik och teknisk‐vetenskapliga beräkningar. Inom komplex analys inriktas forskninge...

Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Didaktik avser vetenskapen om undervisning och lärande. Ämnesdidaktik handlar därmed om frågor om och studier kring undervisning och lärande som är särskilt utmärkande eller relevanta för ett visst...