Projekt inom ämnena matematik och ämnesdidaktik.

Pågående forskningsprojekt

Digitala läromedel i praktiken

Studien fokuserar elevers lärande och motivation i samband med undervisning i naturvetenskap och matematik och syftar till att hitta kritiska faktorer för att undervisning med ett digitalt läromede...

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...