Institutionen för naturvetenskap spänner över ett mycket brett fält av forskningsinriktningar och möjligheter. Våra forskarutbildningsämnen är biologi, fysik, kemi.

Huvuddelen av forskningen på institutionen är samlad inom ett av Mittuniversitetet forskningscentrum FSCN (Fibre Science and Communication Network). Här ryms många forskningsprojekt av stor vikt både för den region vi verkar inom och även nationellt/internationellt. Visionen är formulerad tillsammans med forskningscentrum STC. Vår vision är Transforming the Industrial Ecosystem, vi vill bidra till transformation av de industriella ekosystemen.

Fibre Science and Communication Network (FSCN) är internationellt ledande inom fiberteknologi.

Vår forskning inom biologi handlar om den biologiska mångfalden i Sveriges boreala skogar, både i ett historiskt och i ett nutidsperspektiv.Vi studerar bl.a. skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och populationsdynamik, hur skogsbränder och klimatets variation över tid påverkar artsammansättningen och den genetiska variationen, adaptativa egenskaper i svampar och kärlväxter. Med vår forskning hoppas vi kunna bidra till ett mer hållbart nyttjande av skogslandskapet så att den biologiska mångfalden kan tryggas.

Vår laborativa verksamhet bedrivs i moderna och välutrustade lokaler i Härnösand, Campus Sundsvall och i Örnsköldsvik. Vi har också fördelen att kunna samarbeta och samutnyttja utrustning med till exempel SCA R&D Center i Sundsvall och Nationellt Vintersportcentrum i Östersund.