Växtekologi

Spara favorit 24 jun juni 2013

Vår forskning handlar om den biologiska mångfalden i Sveriges boreala skogar, både i ett historiskt och i ett nutidsperspektiv.

Vi studerar bl.a. skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och populationsdynamik, hur skogsbränder och klimatets variation över tid påverkar artsammansättningen och den genetiska variationen, adaptativa egenskaper i svampar och kärlväxter. Med vår forskning hoppas vi kunna bidra till ett mer hållbart nyttjande av skogslandskapet så att den biologiska mångfalden kan tryggas.