Om ämnet

Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen. Ämnet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt på en helhetssyn på människan.

Ämnet omvårdnad innefattar kunskaper om mänskliga relationer och handlingar vid ohälsa, sjukdom och funktionshinder samt omvårdnadsåtgärder för att lindra lidande och bevara hälsa. Det är människan som en individ i ett kulturellt och socialt sammanhang som betonas. Omvårdnad kan främja patienters och närståendes livskvalitet och hälsa. Generella kunskaper i omvårdnad kan beskrivas som allmängiltiga och inte beroende av specifika sjukdomar eller funktionshinder. Då omvårdnad ofta sker i olika vårdmiljöer till exempel på sjukhus eller i patientens hem finns också samband med mer specifika tillstånd av ohälsa, sjukdom och/eller funktionshinder.

Forskningen inom omvårdnad har stor bredd och kan utgå från något av omvårdnadens huvudbegrepp; människa, hälsa, miljö, interaktion och omvårdnadshandlingar. Forskningen har utvecklat centrala begrepp och teorier på olika nivåer med olika variationsvidd som är unika för ämnet. Omvårdnad anknyter till andra ämnen som medicinsk vetenskap, psykologi, pedagogik, religionsvetenskap, etik och beteendevetenskap, samhällsvetenskap och sociologi.

Utbildning på grund- och avancerad nivå ges på campusorterna Sundsvall och Östersund. Förutom att omvårdnad utgör huvudområde i grundutbildningen, utgör ämnet också huvudområde i specialistutbildningar och i magister- och masterutbildningen i hälsovetenskap. Inom ämnet ges även fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Omvårdnad kan också ingå som kompletterande ämne för en examen i annat huvudområde.

Breddkurser är ett begrepp som används för kurser som ger färdigheter inom specifika delområden av ett ämne, men är oftast inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivåer. 

Våra ämnen

Medicinsk/kirurgisk omvårdnad

Forskningsområdet berör svåra vårdsituationer utifrån patient-, personal- och närståendeperspektiv företrädesvis inom områdena hjärtinfarkt, ortopedisk kirurgi, kronisk smärta och cancer.

Omvårdnad av äldre

Forskningsområdet tar sin utgångspunkt i att äldre personer löper större risk, inte bara för sjukdom, utan även för ensamhet och isolering på grund av förlust av vänner, familjemedlemmar och...

Psykiatrisk omvårdnad

Detta område har fokuserat på relationen mellan personen med psykisk ohälsa och/eller deras närstående och vårdpersonalen, även socialt nätverk har berörts.

Reproduktiv hälsa/barn och ungdom

Detta område består av två team (Reproduktiv hälsa och Barn och ungdom) som har gemensamma beröringspunkter. Inom området reproduktiv hälsa har undersökts om kejsarsnitt är en akut utväg eller en...