Utbildningsledarskap och skolutveckling

Forskningsgruppen för Utbildningsledarskap och Skolutveckling[1]

Lärande, bildning och kulturarv är ett av Mittuniversitetets profilområden inom lärosätets forskning. Profilområdet är en grundläggande utgångspunkt för den forskningsgrupp som på Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) benämns Utbildningsledarskap och Skolutveckling.

Målet med Forskningsgruppen för Utbildningsledarskap och Skolutveckling är att utveckla ett arbetsklimat som utifrån forskningens frihet, individens nyfikenhet, ömsesidig respekt och en tillåtande anda stimulerar, stöttar och samlar forskningsidéer och forskningsaktiviteter som behandlar huvudmannaskap, rektorskap i skola/förskola, skolorganisation, skolutveckling och utbildningsledarskap i olika typer av utbildningsmiljöer. Ett sådant arbetsklimat utgör goda förutsättningar för att utveckla ny och för att förfina befintlig forskning om teori och praktik i skilda utbildningssammanhang.

Forskningsmiljön vid UTV omfattar idag forskning om skolans ledning och organisation i förhållande till olika organisatoriska nivåer. Alltifrån ledarskap i skolutvecklingsprocesser relativt externa aktörer, över ledning av skolans systematiska kvalitetsarbete, till ledarskap i det didaktiska rummet. Forskningen inkluderar fokus på ledarskap i förskolan, rektorers samarbete med externa aktörer och rektorsprogrammets inverkan på ledarskapspraktiken. Utöver det förekommer det forskning om jämförelser mellan förstelärares och skolhuvudmäns uppfattningar om det pedagogiska ledarskapsuppdraget. Till detta kommer forskning om organisering av barns och elevers övergång mellan fritidshem, förskoleklass och skola. En angränsande förekommande forskningsinriktning är lärares ledarskap i en didaktisk kontext. Denna inriktning är relevant ur ett ledarskapsperspektiv eftersom när lärare undervisarleder de didaktiska processer i alla sammanhang där det sker en samverkan med elever. Det gemensamma i UTVs forskning om utbildningsledarskap och skolutveckling är intresset för uppfattningar om samt praxis i ledarskap och organisering i förhållande till skolans struktur och processer.

Det finns ett stort kunskapsbehov om och många kunskapsluckor i forskning om ledarskap i olika utbildningssammanhang, inte minst på för-, grund- och gymnasieskola. De aktiviteter som bedrivs inom forskningsgruppen syftar till att stärka olika typer av verksamheter som leds av en rektor vid en skola, en förskola eller av en utbildningsledare i ett annat organisatoriskt sammanhang.

Forskningsgruppen har en direkt koppling till Mittuniversitetets rektorsutbildning samt till magister- och masterprogrammen i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling.

Forskningsledare: Maria Styf[1] Den engelska benämningen på gruppen är Research Group for Educational Leadership and School Development (ELS).